Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Personalista
Platnost standardu: Od 29.6.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky Písemné a ústní ověření
b Prokázat orientaci v základních ustanoveních obchodního zákoníku ve vztahu k personální práci Písemné a ústní ověření
c Prokázat orientaci v předpisech upravujících mzdy a platy Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a vysvětlit vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání Písemné a ústní ověření
f Uvést pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání prostředků výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v prostředí operačního systému Praktické předvedení
b Koncipovat dokumenty v textovém editoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout tabulku a vytvořit graf v tabulkovém procesoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit počítačovou prezentaci Praktické předvedení
e Vyhledat informace na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
f Komunikovat pomocí elektronické pošty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel tvorby písemných dokumentů podle platné normy Praktické předvedení
b Charakterizovat způsob zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky Ústní ověření
c Vyjmenovat systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst Písemné a ústní ověření
e Uvést pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní legislativy v oblasti BOZP a PO Písemné ověření
b Vysvětlit základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování vzdělávání zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení Písemné a ústní ověření
c Uvést možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování náborových činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat možné způsoby plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců ve firmě Písemné a ústní ověření
c Popsat Národní systém kvalifikací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v hodnoticích a motivačních systémech zaměstnanců Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní principy mzdového systému v organizaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování kolektivního vyjednávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace Písemné a ústní ověření
c Uvést základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška zahrnuje odpověď na test, řešení případové studie a prezentaci výsledků případové studie. Písemné ověření může být provedeno formou testu. V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci dílčí kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Organizování vzdělávání zaměstnanců, Zajišťování náborových činností, Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, Organizování kolektivního vyjednávání. Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR pro management a administrativu, v níž byly zastoupeny:

Kooperativa pojišťovna, a. s.

Lease Plan ČR, s. r. o.

Management Consulting

RPIC – ViP, s. r. o.

Johnson Controls

Baest, a. s.

Avia Ashok Leyland Motors

Asociace poskytovatelů personálních služeb

ČEZ, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic

VZP ČR

Trexima, spol. s r. o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Klub personalistů ČR, o. s.

Fujikoki Czech, s. r. o.

Litmedia, a. s.

Studio JV