Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Personalista specialista
Platnost standardu: Od 29.6.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikování personálních potřeb firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat strukturu firmy a uvést pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků firmy (souvislost s obchodním zákoníkem a zákoníkem práce) Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat pojmy „poslání a cíle firmy“ Písemné a ústní ověření
c Identifikovat personální potřeby firmy Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady spolupráce s manažery firmy při vytváření pracovních týmů Písemné a ústní ověření
e Definovat nároky na požadovaného kandidáta Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a formách dalšího vzdělávání Ústní ověření
b Popsat Národní systém kvalifikací Ústní ověření
c Charakterizovat činnosti při využívání vnitřních a vnějších lidských zdrojů Ústní ověření
d Prokázat orientaci v možnostech získávání nových pracovníků, které nabízí trh práce Písemné a ústní ověření
e Uvést možnosti práce s personálními servery, úřady práce a dalšími subjekty na trhu práce Písemné a ústní ověření
f Připravit vhodný inzerát Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Výběr a přijímání zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předvýběr kandidátů Praktické předvedení
b Předvést vstupní pohovor s kandidátem Praktické předvedení
c Ověřit vhodnost kandidáta pro uvažovanou funkci Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro výběr pracovníka Písemné a ústní ověření
e Zpracovat pracovní smlouvu a platový výměr Praktické předvedení
f Charakterizovat postup při seznámení nového zaměstnance s firmou, identifikování se s firmou a motivace k odpovědnému přístupu k pracovnímu výkonu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení adaptačního procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a nástroje adaptačního procesu, jeho účel a členění Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat průběh adaptačního procesu Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace Písemné a ústní ověření
d Uvést podmínky pro využití Assesment centra / Development centra (AC/DC) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uvolňování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podmínky, za kterých může firma přistoupit k uvolnění zaměstnance Písemné a ústní ověření
b Předvést výstupní pohovor Praktické předvedení
c Charakterizovat pravidla psychologického přístupu při uvolňování zaměstnanců, včetně možných způsobů odborného poradenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška zahrnuje písemnou, ústní i praktickou část. Písemné a praktické ověřování se děje formou případové studie, pro písemnou zkoušku lze využít i formu testu. Ústní ověřování se děje zejména formou prezentace výsledků případové studie a je též možné zařadit i další okruhy otázek.

 

V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci dílčí kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Identifikování personálních potřeb firmy; Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců; Výběr a přijímání zaměstnanců; Řízení adaptačního procesu.

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Fujikoki Czech, s. r. o.

Litmedia, a. s.

Studio JV