Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník vodárenských zařízení
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Číst technologická schémata úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesech úpravy pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup úpravy pitné vody a nakreslit blokové schéma úpravny pitné vody Ústní nebo písemné ověření
b Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup úpravy pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice vodárenství Ústní nebo písemné ověření
d Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní a písemné ověření
e Popsat postup při řešení havarijních stavů úpravny pitné vody a odstraňování poruchových stavů Ústní a písemné ověření
f Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody Ústní ověření
c Popsat a předvést pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravně pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie úpravny pitné vody Ústní vysvětlení
b Vysvětlit logické návaznosti procesů úpravy pitné vody Ústní ověření
c Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby procesů úpravy pitné vody na provozní evidenci Písemné ověření
e Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k úpravě pitné vody Ústní ověření
b Popsat technologická zařízení úpravny pitné vody Ústní ověření
c Vysvětlit ovládání úpravny vody v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní vysvětlení
b Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
c Seřídit ucpávku čerpadla Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní vysvětlení
e Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů úpravny pitné vody Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
e Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
f Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
g Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
h Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Ústní ověření a praktické předvedení
i Vysvětlit protiplynový poplachový plán Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě vody kritérium c)

• demo verze softwaru řízení úpravny pitné vody

 

Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě vod kritérium c)

• vibrace čerpadla

• protékající ucpávka hřídele čerpadla

• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu

• lom na potrubí

• prokluzující klínový řemen

• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem

• uvolněný bezpečnostní kryt

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto