Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník vodárenských zařízení
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technické výkresy objektů a zařízení pro úpravu pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesech úpravy pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup úpravy pitné vody a nakreslit blokové schéma úpravny pitné vody Písemné a ústní ověření
b Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup úpravy pitné vody Ústní ověření
c Popsat technologii hygienického zabezpečení pitné vody a nakreslit blokové schéma hygienického zabezpečení pitné vody Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice vodárenství Ústní ověření
e Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní ověření
f Popsat postup při řešení havarijních stavů úpravny pitné vody a odstraňování poruchových stavů Ústní ověření
g Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody (pitné, surové) Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody Ústní ověření
c Popsat a předvést pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést pracovní postup při stanovení koncentrace chlóru kolorimetricky a pH Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravně pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie úpravny pitné vody Ústní ověření v reálném provozu
b Vysvětlit technologické návaznosti procesů úpravy pitné vody Ústní ověření
c Obsluhovat ovládací panely na konkrétní úpravně pitné vody Ústní ověření v reálném provozu
d Vysvětlit vazby procesů úpravy pitné vody na provozní evidenci Ústní ověření
e Vysvětlit pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k úpravě a hygienickému zabezpečení pitné vody Ústní ověření
b Popsat technologická zařízení úpravny pitné vody Ústní ověření
c Vysvětlit ovládání úpravny vody v manuálním režimu Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
b Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
c Seřídit ucpávku čerpadla Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
e Identifikovat závady stroje na konkrétní úpravně pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů úpravny pitné vody Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika, vysvětlit pojmy z bezpečnostního listu konkrétní chemické látky Ústní ověření
e Vysvětlit nakládání s chemickými látkami a uvést možná rizika při práci s chemickými látkami: H - věty, P - věty Ústní ověření
f Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
g Předvést obsluhu detektoru kvality ovzduší podle návodu výrobce Praktické předvedení
h Předvést použití zachycovacího postroje a nasazení plynové masky Praktické předvedení
i Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci při nadýchání chlorem, chlordioxidem, ozónem, potřísnění chlornanem sodným, potřísnění kyselinou Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit protiplynový poplachový plán Ústní ověření
k Popsat zásady požární ochrany v provozu úpravny pitné vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-upra#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

 

H větami (standardními větami o nebezpečí) a P větami (pokyny pro bezpečné zacházení) v kompetenci Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody jsou myšleny výroky označující nebezpečné vlastnosti chemických látek a způsoby správného nakládání s nimi dle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií Organizace spojených národů (GHS).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší hodnoticí kritérium:

 

Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody, kritérium e)

• vibrace čerpadla

• protékající ucpávka hřídele čerpadla

• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu

• lom na potrubí

• prokluzující klínový řemen

• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem

• uvolněný bezpečnostní kryt

 

Kompetence Orientace v procesech úpravy pitné vody, kritérium a) a c) - uchazeč kromě ústního výkladu nakreslí blokové schéma úpravny pitné vody a blokové schéma hygienického zabezpečení pitné vody.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Ověření odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

REVOS Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Asociace pro vodu ČR