Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit technologické schéma čisticího vozu Ústní nebo písemné ověření
b Číst technické a geodetické výkresy včetně pasportu kanalizace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam dle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a způsoby čištění kanalizace Ústní nebo písemné ověření
b Interpretovat technologický postup tlakového čištění, odsávání, vykládky, čerpání tlakové vody a údržby stroje Ústní ověření
c Vysvětlit fyzikální veličiny vztahující se k vodárenství Ústní nebo písemné ověření
d Nastavit provozně-technické parametry zařízení podle návodu na obsluhu Praktické předvedení
e Předvést obsluhu zařízení při čištění kanalizace tlakovým vozem a dalšími přídavnými zařízeními (odsávání odpadu z kanalizace, frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí, vyprázdnění zásobníku na skládce odpadu) Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f Předvést výměnu nástavce na tlakové hadici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologická zařízení čisticího vozu Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit základy údržby a opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
c Předvést mazání speciálního vozu a jeho zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
d Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Vysvětlit vazby čištění kanalizace na provozní evidenci Ústní vysvětlení
f Předvést opravu nejběžnějších závad stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů na kanalizaci Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit ochranu před biologickými činiteli Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazené technické zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
e Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
f Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
g Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
h Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
i Vysvětlit obecné bezpečnostní předpisy související s provozem a opravami vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady z čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost zákona o odpadech Ústní ověření
b Popsat možné způsoby nakládání s odpady z čištění kanalizace Ústní ověření
c Vyplnit záznam o předaném odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Pro samostatný výkon povolání je nezbytné vlastnit řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101841&kod_sm1=44).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace kritérium c/

• vyplnění záznamu o provozu vozidla

• vyplnění výkazu práce vozidla

Kompetence Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace kritérium d/

• porucha tlakového čerpadla

• navíjení hadice

• netěsnost vývěvy

• prasklá sací hadice

• prasklá tlaková hadice

• sání nečistot a následná vykládka na skládce, vyčištění sací nádoby

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto