Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik operátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat a interpretovat informace z předložené výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení
b Popsat a vysvětlit probíhající chemické procesy a technologické operace podle výrobně-technické dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh a řízení technologických procesů v chemické výrobě Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh technologických procesů a navrhnout jeho případnou korekci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení chemických procesů prostřednictvím ovládacích panelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) při řízení chemické výroby, včetně řešení havarijních (mimořádných) situací podle výrobně technické dokumentace Ústní ověření
b Provést úkony řízení chemických procesů podle výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci jednotlivých zařízení na úseku chemické výroby (úprava a zpracování surovin, výroba polotovarů a výrobků a manipulace s nimi) Písemné a ústní ověření
b Provést potřebné úkony při obsluze stroje nebo zařízení v úseku chemické výroby Praktické předvedení
c Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu, popř. při výskytu havarijního stavu na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení stroje či zařízení používaných při technologických operacích Praktické předvedení
d Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při technologických operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody a postupy fyzikálně-chemických analýz používaných při výstupní kontrole chemického produktu podle výrobně-technické dokumentace Písemné a ústní ověření
b Provést kvalitativní a kvantitativní analýzu jednoho vzorku v chemickém provozu podle výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení
c Posoudit sledované parametry a technologické podmínky na základě získaných výsledků a navrhnout případná opatření Praktické předvedení
d Identifikovat nekvalitní produkt jako důsledek chybného technologického procesu Praktické předvedení
e Navrhnout korekci podmínek technologického režimu pro dosažení žádané kvality produktu podle výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení
f Provést správný způsob odběru vzorku k analytické kontrole, včetně jeho řádného označení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat parametry a podmínky průběhu technologického procesu na zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s výrobně-technickou dokumentací údaje o chodu zařízení a údaje o poruchách a opravách provozních zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro technologický proces podle výrobně-technické dokumentace, popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat a navážit připravené suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) a upravit je k technologickému procesu podle předložené výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení
c Objasnit důvody úpravy použitých surovin (chemické látky nebo chemické směsi) pro chemickou výrobu s ohledem na technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě Ústní ověření
b Vyhledat pro chemickou výrobu interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
c Popsat modelový případ zranění a kontaminace oděvu, popřípadě těla, např. rozpouštědlem, alkálií nebo kyselinou, zásahu elektrickým proudem a popsat první pomoc pro postiženého při výše uvedených situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněn předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-operator#zdravotni-zpusobilost).

 

Metodické pokyny

 

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

Autorizovaná osoba připraví zadání pro ověřování jednotlivých odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu dle počtu uchazečů o zkoušku.

Pro ověřování odborných kompetencí je třeba zadávat komplexní úkoly prověřující aplikaci chemických znalostí a dovedností na zadaném úseku chemické výroby.

U odborných kompetencí Řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, kriterium hodnocení b); Řízení chemických procesů prostřednictvím ovládacích panelů, kritérium hodnocení b); Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby, kriterium hodnocení c); Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad, kriteria hodnocení d) a e), zajistí autorizovaná osoba ověření praktickým předvedením buď v reálném chemickém provozu nebo na modelové situaci. V případě ověření kritérií hodnocení na modelové situaci autorizovaná osoba připraví minimálně jednu modelovou situaci pro všechna uvedená kritéria hodnocení.

 

U odborných kompetencí Řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, kriterium hodnocení a); Řízení chemických procesů prostřednictvím ovládacích panelů, kriterium hodnocení a); Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace, kritérium hodnocení c); Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě, kriterium hodnocení b), určí autorizovaná osoba konkrétní chemickou výrobu. U odborné kompetence Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby, kritéria hodnocení a) a b), určí autorizovaná osoba konkrétní úsek chemické výroby. U odborné kompetence Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad, kritérium hodnocení a), určí autorizovaná osoba konkrétní chemický produkt, a u kritéria hodnocení b) zadá autorizovaná osoba konkrétní vzorek.

 

Při písemném a ústním ověření uchazeč ve stanoveném časovém limitu písemně vypracuje zadané úkoly a ústně doplní či dovysvětlí.

 

Uchazeč si zajistí pevnou pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Synthesia, a. s., Pardubice

Ing. František Kopecký, OSVČ