Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněné bižuterie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor parametrů (druh a množství materiálu) uvedených v předloženém výrobním výkresu nebo vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci pro výrobu bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování skleněné bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a PO a používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu nebo vzorku, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů Praktické předvedení
c Zvolit postup práce pro zhotovení skleněné bižuterie podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný druh tyčoviny pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup při temperovaní výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a způsoby zpracování skleněné bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést techniku zpracování skleněné bižuterie podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výrobu zadaného bižuterního výrobku Ústní ověření
c Popsat tvary a barvy skleněných kamenů na předložených výrobcích Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést techniku návleku jednořadého a víceřadého bižuterného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění povrchových úprav a zušlechťovacích technik při výrobě skleněné bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy techniky mechanického obrušování, odmaštění a leštění, včetně chemického a tepelného, na předloženém vzorku Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit principy techniky povrchového zušlechťování skleněné bižuterie Písemné a ústní ověření
c Uvést princip dekorativních úprav na 5 předložených vzorcích skleněné bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých dílů bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniku ketlování, svěšování, lepení, montáž mechanik u konkrétního výrobku Písemné a ústní ověření
b Uvést počty kusů skleněné bižuterie ve starších jednotkách Ústní ověření
c Sestavit a zkompletovat tři bižuterní výrobky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vady při ketlování a lepení a uvést jejich příčiny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení a strojů při výrobě skleněné a kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu a předvést provádění běžné údržby konkrétního zařízení a stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Kontrola kvality bižuterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby balení a expedice polotovarů a hotových výrobků Ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu, určit vady výrobků na 5 předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenene-bizuteri#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku bižuterní výroby.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku různých druhů bižuterních výrobků (vinuté perle, mačkané korále, výrobky vinuté a tažené na kahanu, minimálně 3 - maximálně 5 kusů) podle zaměření a místa konání zkoušky, typy pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací), výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci, vzorky materiálů a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou

 

U odborné kompetence Obsluha zařízení a strojů při výrobě skleněné a kovové bižuterie bude běžná údržba zařízení a stroje provedena na ručním a nožním lisu a kahanu.

 

Metodické pokyny pro písemné a ústní ověření: Uchazeč písemně popíše a vysvětlí uvedené techniky při výrobě skleněné bižuterie zadané v kritériích hodnocení a ústně vlastními slovy doplní detaily.

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotovených výrobků, estetická stránka výrobku a manuální zručnost; dále se posuzuje hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výrobců bižuterie

Silikátový svaz

Asociace sklářského a keramického průmyslu

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

Preciosa BEAUTY, s. r. o., Jablonec nad Nisou

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Preciosa ORNELA, a. s., Desná