Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v dřevozpracujícím průmyslu , Dělník výroby dřevařských polotovarů
Platnost standardu: Od 29.8.2012 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady BOZP při zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků Praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný stroj nebo zařízení podle zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Nastavit provozní podmínky zvoleného stroje podle technické dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Uvést do provozu briketovací, peletovací stroj podle technické dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Provést běžnou údržbu a čištění stroje nebo zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob skladování a provést skladování dřevěných výrobků a polotovarů dle platných předpisů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dodržet BOZP při skladování a manipulaci s dřevěnými výrobky a polotovary Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní a písemné ověření
b Předvést způsoby balení výrobků nebo polotovarů podle charakteru a množství Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce musí být kladen důraz zejména na:

– respektování předloženého zadání úkolů

– použití vhodných druhů dřevařských materiálů

– při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KERNER, s. r. o., Chomutov

KODA, s. r. o., Blatno

MANO Praha

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace