Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor Body and Mind
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné nebo ústní ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby powerjógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
b Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné pozice a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci powerjógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika powerjógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné nebo ústní ověření
b Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce powerjógy, tj. úvodní a dynamická část, část na zemi, závěrečná relaxace a užívané techniky Písemné nebo ústní ověření
c Sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat historii vzniku jógy a historii powerjógy a uvést základní rozdíly mezi klasickou jógou a powerjógou Písemné nebo ústní ověření
e Uvést základní údaje o Pataňdžaliho systému jógy, členění směrů jógy a charakterizovat 4 základní cesty jógy, staré indické texty a filosofii jógy Písemné nebo ústní ověření
f Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysvětlení a předvedení pozic a technik powerjógy na podložkách různých úrovní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v powerjóze vzhledem k rozdělení pozic do polohových skupin powerjógy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, prátjáháry, koncetrace, relaxace a vizualizace Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v powerjóze Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v powerjóze Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v powerjóze umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé pozice (ásany) a obecně charakterizovat rozdíl mezi pozicemi základní a střední pokročilosti Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové a individuální lekce powerjógy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést individuální i skupinové lekce powerjógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a ukázání provedení pozic a technik powerjógy (dýchání, koncentrace, relaxace) Praktické předvedení
b Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
c Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modifikace pozic powerjógy s využitím základních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příklady 3 pozic s využitím pomůcky „deka“ a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příklady 3-8 pozic s využitím pomůcky „kvádr“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést příklady 3-8 pozic s využitím pomůcky „přitahovací pásek“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na powerjógu a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na powerjógu a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na powerjógu a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na powerjógu a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „děti“ s ohledem na powerjógu a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a gymnastického názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci powerjógy,

kritérium b):

- uchazeč uvede a charakterizuje tyto části stavby lekce:

- úvodní část: relaxace a uvolnění, průpravné cviky, nácvik dýchání, plný jógový dech, hluboký svalový stabilizační systém – ovládání základních tělesných zámků (bandh) v powerjóze: mulla bandha, uddijána bandha, džalandhára bandha,

- dynamická část: pozdravy slunci základní pozice ve stoji,

- část na zemi: kompenzační pozice, specifické sestavy pozic,

- techniky powerjógy: mudry, bandhy, koncentrace, pránájáma,

- závěrečná relaxace.

 

kritérium e):

- uchazeč charakterizuje tyto 4 základní cesty jógy: karmajóga, bhaktijóga, džnánajóga, radžajóga

- uchazeč charakterizuje tyto staré indické texty: jógasútra, bhagadgavíta

 

Ad kompetence Vysvětlení a předvedení pozic a technik powerjógy na různých úrovních,

kritérium a):

- základní pozice a polohy jsou: leh na zádech, leh na břiše, leh na boku, sed, klek, stoj a jejich modifikace

- polohové skupiny jsou: záklony, předklony, torze, úklony, inverze

 

kritérium b):

- základní techniky pránájámy jsou: plný jógový dech, udždžají dech, kaphalabátí

- základní techniky prátjáháry jsou práce se smysly

- základní techniky relaxace jsou: Jackobsonova progresivní metoda, relaxace celého těla, Schulzův autogenní trénink

 

kritéria a), b), d), e):

- charakteristikou jednotlivých pozic různých úrovní se rozumí:

1. cíl a důvod provádění pozic

2. výchozí pozice

3. průběh provádění pozice a dýchání v jednotlivých fázích

4. zapojené svaly

5. modifikace pro klienty nezvládající základní provedení pozice

6. způsob učení, rozložení na jednotlivé fáze

7. techniky powerjógy (Pataňdažaliho systém jógy: jáma, nijáma, ásana, pránájáma, prátjáhára, dhárana, dhájána, samádhí)

8. nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

 

Ad kompetence Vedení skupinové a individuální lekce powerjógy:

- uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15minut cvičení

 

Ad kompetence Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů,

kritérium a):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství, modifikace pozic powerjógy, specifika ve stavbě lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek.

 

kritérium b):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období, modifikace pozic powerjógy, specifika ve stavbě lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek.

 

kritérium c):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro jedince staršího věku, modifikace pozic powerjógy, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek, komunikaci a motivaci.

 

kritérium d):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro jedince s nejčastějšími poruchami pohybového systému – hypermobilita, statická skolióza, osteoporóza, artróza, kolenního kloubu, ramenního kloubu, povýhřezu meziobratlových plotének modifikace pozic powerjógy, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek.

kritérium e):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné pozice a pozice těla pro děti, modifikace pozic powerjógy, specifika ve stavbě a vedení lekce, výběru a řazení pozic, využití pomůcek, komunikaci a motivaci.

 

Autorizovaná osoba si připraví:

pro teoretickou část zkoušky:

- soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

- soubor otázek speciální části (v tomto případě powerjóga) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

pro praktickou část zkoušky:

- soubor praktických modelových příkladů pro ověření instruktorských praktických dovedností a schopností uchazeče

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

- Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

- soubor praktických modelových příkladů stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu

- při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pilates Institute

Fitness Blue Gym Academy

Power Yoga Akademie s.r.o.

Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské

Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz