Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha zařízení sil
Platnost standardu: Od 12.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha příjmových, čistících a expedičních linek sil nebo linek na posklizňové čištění zrnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup příjmu, expedice a čištění zrnin na konkrétním sile nebo posklizňové lince Ústní ověření v reálném provozu
b Vyhodnotit základní parametry kvality zrnin (obsah fyzikálních příměsí a nečistot, vlhkost, přítomnost škůdců a plísní) na předložených vzorcích a obrazových podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti chemické a mikrobiologické kontaminace zrnin Ústní ověření
d Popsat postup zapínání, ovládání a vypínání konkrétní výrobní linky na PC nebo ovládacím panelu Ústní ověření v reálném provozu
e Vysvětlit postup nakládání s odpady, které vznikají při čištění zrnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sušárny a zařízení aktivního větrání skladovaných produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup sušení zrnin a obsluhu sušárny na konkrétní lince Ústní ověření v reálném provozu
b Obecně vysvětlit principy aktivního větrání skladovaných zrnin Ústní ověření
c Popsat, jaká může být maximální teplota sušícího vzduchu při sušení potravinářské pšenice Ústní ověření
d Vysvětlit, jaká má být maximální vlhkost pro bezpečné skladování zrnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků přijímaných a expedovaných zrnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek přijímaného produktu Praktické předvedení
b Odebrat vzorek z mezioperační kontroly Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti zrnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jednoduchou analýzu zrna na NIR analyzátoru nebo na vlhkoměru Praktické předvedení
b Smyslově posoudit vzorek (vzhled, barva, pach, přítomnost škůdců) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit výsledek zkoušky a provést záznam do předloženého formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení sil a posklizňových linek v silech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výměnu síta na čističce Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést určenou drobnou opravu čističky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a částečně předvést postup výměny a napínání kurty korečkového elevátoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit funkci a popsat konstrukci určeného stroje nebo zařízení (např.: mechanické dopravníky, pneumatická doprava, ventilátory, filtry, sušárna, stroje na čištění zrna) a popsat, jakým způsobem se provádí jeho údržba Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin nebo krmiv na kritických a kontrolních bodech v silech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obecně vysvětlit kritické kontrolní body v provozech sil a skladů, způsob jejich monitorování a ovládání Ústní ověření
b Vysvětlit systém řízení vlhkosti produktů v silech a skladech, včetně procesu sušení zrnin a nebezpečí kontaminace zrna při sušení Ústní ověření
c Vysvětlit parametry a podmínky skladování rostlinných produktů v silech a skladech, měření a monitorování teplot Ústní ověření
d Rozlišit osm vzorků obilovin, luskovin, olejnin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech sil a skladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy sanitace v provozech sila a skladů, provést čištění strojního a technologického vybavení určeného stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit nebezpečí pro zrniny, které vzniká při používání pesticidů (při výskytu živých škůdců nebo při konzervaci proti vlivům vlhkosti) Ústní ověření
c Používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
d Předvést postup mytí a dezinfekce rukou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv v provozech obilních sil a skladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifická bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při skladování a posklizňovém ošetření obilovin, luskovin a olejnin na určeném stroji Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mlynar#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oděv si donese uchazeč vlastní.

 

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce v silech a skladech a dodržování technologického postupu, aby byla zajištěna odpovídající vysoká kvalita skladovaných produktů.

Kompetence „Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení sil, Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech sil a skladů a Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv“ jsou ověřovány na stroji nebo zařízení, které si uchazeč vylosuje.

Pro kompetenci „Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin nebo krmiv na kritických a kontrolních bodech v silech" si zkoušející připraví vzorky těchto surovin: pšenice, ječmen, žito, kukuřice, oves, řepka, pohanka, hrách.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při hodnocení skladovaného produktu bude provedeno jeho senzorické hodnocení, kontrola jakosti, při níž budou prokázány charakteristické vlastnosti typické pro daný typ produktu.

Předmětem hodnocení je také manuální zručnost uchazeče.

Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola potravinářská a služeb Pardubice

Svaz průmyslových mlýnů

Europasta SE

UNIMILS, a. s.