Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik jakosti ve strojírenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové dokumentaci výrobků, v normách jakosti, kvality ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat stanoviska k jednotlivým fázím výroby z hlediska kompletnosti, jakosti a funkčnosti výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit výrobky třídou a jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit materiálové vady a jejich možný dopad na kvalitu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout metodu pro odstranění zjištěných vad materiálu a návrh opatření pro zamezení jejich vzniku u výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů výrobku a jeho částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch výrobku a jeho částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat rozměr výrobku a jeho částí měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
d Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu prvků výrobku měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit a kontrolovat jakost povrchu výrobku komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí přístroje pro měření a kontrolu délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemnou polohu prvků výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s měřicími přístroji, projektory, mikroskopy a podobnými přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky zjištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit výsledky tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat výsledky tepelného zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky kontroly výsledků tepelného zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit jednu metodu pro provedení nedestruktivní zkoušky materiálů, svárů a součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nedestruktivní zkoušku materiálů, svárů a součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky materiálů, svárů a součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o výsledcích kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných závad a jejich příčin Praktické ověření a ústní ověření
c Zpracovat protokol z vstupní, mezioperační a výstupní kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat návrh plánu na provádění preventivních kontrol zaměřených na zjištění příčin opakujících se nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-jakosti-ve-stroji#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

U kritéria Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou (e75.D.4315) je nutná znalost postupu provádění všech uvedených typů zkoušek, ale praktické předvedení pouze jedné zvolené metody zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VIZA AUTO CZ, s. r. o.

Jihostroj, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ Strojnická prof. Švejnara