Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik kolejových vozidel
Platnost standardu: Od 13.2.2013 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní a písemné ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce a technologických podmínek Ústní a písemné ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a materiálu na obrábění a tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup práce při sestavení, opravě, renovaci a údržbě Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení Ústní a písemné ověření
b Zvolit nástroje, pomůcky pro provedení montáže, demontáže nebo opravu strojů či zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit potřebné náhradní díly pro provedení montáže, demontáže nebo opravu strojů či zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčíst údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu strojů z podkladů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pomocí servisní knížky vhodný způsob funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek, pomůcek a určení jejich podmínek Ústní a písemné ověření
b Provést zkoušku strojních zařízení podle stanovených předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky funkční zkoušky strojních zařízení Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů součástek strojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí strojů a zařízení v průběhu provozu a po opravě částí strojů měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat jakost povrchu součástek a přípravků komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad, strojů, zařízení a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat opotřebení či závady součástek strojů, částí strojů, nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí, určit příčinu závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob opravy či renovace součástek strojů, částí strojů, nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů pomocí nářadí, přípravků, měřidel a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovových dílů pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravovat strojové součástky z různých druhů ocelí a neželezných kovů rovnáním pod lisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovovat přípravky a pomůcky potřebné k rovnání kovů pomocí ohřevu Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravovat strojové součástky a polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů rovnáním bez použití lisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout požadovanou rovinnost a hladkost povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
b Dosáhnout požadovanou tvarovou přesnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Zarovnávat, vystružovat a zabrušovat povrchy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí kolejových vozidel a jejich příslušenství, demontáž, montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavovat součástky v celek dle výkresové dokumentace tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést funkční zkoušku strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi strojů a zařízeními, ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pro prováděné práce pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvihací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující nebo umožňující montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny a to zejména mobilní manipulační prostředky (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce a používat předepsané ochranné pomůcky pro manipulaci s břemeny (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102001&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

MOVO, s. r. o.

ŠKODA INVESTMENT, a. s.