Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Zámkař
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.4.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž mechanických uzamykacích prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické strojírenské a stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry mechanických uzamykacích prvků Ústní ověření
c Prokázat znalost technických norem týkajících se mechanických uzamykacích prvků Písemné ověření
d Prokázat znalost systému certifikace a bezpečnostních tříd mechanických uzamykacích prvků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup provedení zakázky na nouzové otevření zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů Ústní ověření
b Vyjmenovat doklady vyžadované pro nouzové otevření zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry mechanických zábranných prostředků Ústní ověření
b Vyhodnotit kritická místa napadení objektu a jeho otvorových výplní Ústní ověření
c Navrhnout systémově vhodné mechanické zabezpečení objektu Praktické předvedení
d Navrhnout postup a odstranit závadu u dveřního uzávěru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a oprava zámků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druh zámku a s využitím odborné terminologie popsat jeho funkce a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit funkci tvarového, dozického a cylindrického zámku Ústní ověření
c Předvést funkci tvarového, dozického a cylindrického zámku Praktické předvedení
d Popsat princip a různé druhy panikových a nouzových dveřních uzávěrů určených pro únikové cesty Ústní ověření
e Popsat princip zámku s pojistkou proti rozlomení Ústní ověření
f Popsat princip a různé druhy elektromechanických zámků Ústní ověření
g Určit závadu, rozebrat a složit zámek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry cylindrických vložek (určení rozměru, použití zubu, ozubeného kolečka) Ústní ověření
b Navrhnout a vypočítat systém generálního a hlavního klíče Praktické předvedení
c Popsat postup výroby systému generálního a hlavního klíče Ústní ověření
d Rozebrat a složit cylindrickou vložku za pomoci nástrojů a přípravků k rozebírání a skládání Praktické předvedení
e Popsat postup montáže systému generálního a hlavního klíče na objektu podle dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba všech druhů klíčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S využitím odborné terminologie popsat funkce a parametry různých typů klíčů Ústní ověření
b Vyrobit dozický klíč Praktické předvedení
c Vyrobit klíč pro cylindrickou vložku podle daného kódu na základě příslušného manuálu stroje Praktické předvedení
d Vyrobit klíč pro cylindrickou vložku kopírovacím způsobem Praktické předvedení
e Vyrobit autoklíč podle cylindrické vložky Praktické předvedení
f Vyrobit autoklíč podle daného kódu na základě příslušného manuálu stroje Praktické předvedení
g Vysvětlit princip transpondéru Ústní ověření
h Předvést ukázku nahrání kódu do transpondéru klíče Praktické předvedení
i Navrhnout postup a odstranit závadu u cylindrické vložky nebo autozámku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Otevírání bezpečnostních cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otevřít bezpečnostní mechanický uzamykací systém nedestruktivní metodou Praktické předvedení
b Otevřít bezpečnostní mechanický uzamykací systém destruktivní metodou Praktické předvedení
c Charakterizovat druhy trezorů a trezorových zámků Ústní ověření
d Nastavit kód mechanického kombinačního zámku s vysokou bezpečností podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Kritéria c) a d) u odborné způsobilosti „Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků" se ověřují formou testu sestávajícího z 12 otázek pro každé kritérium - celkem tedy 24 otázek. Uchazeč vybírá vždy ze tří možných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru čítajícího minimálně 40 otázek pro každé kritérium (celkem tedy 80 otázek), aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny odborné způsobilosti kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé odborné způsobilosti nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek (t. j. 18) s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Doba trvání písemného testu je 45 minut.

Pro kritérium hodnocení b) u odborné způsobilosti „Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče“ je stanoven interval 4–10 cylindrických vložek (každá vložka má vlastní klíč, minimálně tři vložky mají hlavní klíč a jeden generální klíč).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LIBRAX, s. r. o.

EG line, a. s.

TREZOR TEST s. r. o.

Locksmith.cz