Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Digitální a informační agentura
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Návrhář software
Platnost standardu: Od 2.6.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Algoritmizace úloh

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy standardních algoritmů (např. řazení záznamů, hledání minimální kostry v grafu) a popsat je vhodným formalismem (např. vývojový diagram nebo pseudoprogramovací jazyk) Písemné a ústní ověření
b Navrhnout algoritmus pro řešení konkrétní úlohy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout rozhraní mezi subsystémy dle konkrétního zadání. Formálně popsat datové rozhraní (např. xsd nebo xml schéma, rozhraní pro webové služby) Praktické předvedení a ústní ověření
d Ovládat terminologii z oblasti algoritmizace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování databází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit konkrétní předložené databázové schéma. Navrhnout vylepšení. Opravit chyby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit dle zadání návrh struktury jednoduché databáze (5-10 entit) a nakreslit jej ve vybraném CASE nástroji (např. ORACLE SQL Developer, Enterprise Architect, ERwin) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup migrace dat a uvést zásady, které je třeba dodržovat (např. kroky, kontrola konzistence dat, reprodukovatelné postupy, obvyklé problémy a návrh jejich řešení) Ústní ověření
d Ovládat terminologii z oblasti návrhu databází Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vytváření schémat a diagramů s využitím jazyka UML

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předložené schéma (vývojový diagram, stavový diagram atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit s využitím jazyka UML ve vybraném CASE nástroji (např. Enterprise Architect, Visio, Violet) zadaný model a obhájit jeho použitelnost pro konkrétní úlohu (např. stavový diagram, komponentový diagram, sekvenční diagram, use case diagram) Praktické předvedení a ústní ověření
c Ovládat terminologii z oblasti tvorby schémat a diagramů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití principů programování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na jednoduchém příkladu ve zvoleném programovacím jazyce vyjmenovat principy programování (např. čísla a řetězce, proměnné, datové typy, cyklus, podmíněný příkaz) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit funkci předložené části kódu a opravit chyby Písemné a ústní ověření
c Navrhnout vhodné softwarové technologie dle konkrétního zadání (např. e-shop, informační systém, mobilní aplikace, MIS, transakční aplikace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Ovládat terminologii z oblasti programování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Optimalizace výkonnosti software

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétní úloze (např. sběr dat z více míst do centrální databáze, vědeckotechnické výpočty, aplikace pro podporu rozhodování, on-line aplikace, mobilní aplikace, rezervační systémy) posoudit reálnost zadaných výkonnostních kritérií aplikace (např. počet operací za časovou jednotku, doba odezvy, škálovatelnost propustnosti aplikace). Najít úzká místa a navrhnout optimální řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést typy a princip fungování nástrojů pro sledování výkonnosti aplikací (např. strojový čas, operace vstup/výstup) Písemné a ústní ověření
c Ovládat terminologii z oblasti optimalizace výkonnosti software a teorie složitosti algoritmů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování bezpečnosti software

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle konkrétního zadání vyhodnotit bezpečnostní rizika, popsat možné hrozby a navrhnout vhodné kroky k zajištění bezpečnosti software (např. uvést prostředky pro ochranu dat před zničením a zabezpečení dat před zneužitím, dohledatelnost záznamů, identity management) Praktické předvedení a ústní ověření
b Ovládat terminologii z oblasti zajištění bezpečnosti software Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Používání SQL

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit komplexní SQL příkaz dle konkrétního zadání (např. select, insert, drop, create) Praktické předvedení a ústní ověření
b Optimalizovat zadaný SQL příkaz Praktické předvedení a ústní ověření
c Ovládat terminologii z oblasti použití SQL Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška probíhá na zvolené databázové platformě (ORACLE/MySQL/PostgreSQL atd.), softwarové platformě (Java, C, C++, C#, Objective-C, Swift atd.), ve vybraném CASE nástroji (Power Designer, Enterprise Architect, Erwin, Visio, Violet atd.).

Praktická část zkoušky probíhá na uchazečem zvolené platformě. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit nejpozději 3 týdny před zahájením zkoušky informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat. V případě, že autorizovaná osoba nabízí zkoušku na více platformách, má uchazeč právo si platformu vybrat.

 

Písemné ověření

Písemné ověření má dvě části (písemný test a volnou písemnou formu).

 

Písemný test

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah cca 1hodina – 40 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence.

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření, alespoň jednu otázku.

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí:

 • Algoritmizace úlohy60 otázek

 • Návrh databází60 otázek

 • Tvorba schémat a diagramů s využitím jazyka UML120 otázek

 • Principy programování60 otázek

 • Optimalizace výkonnosti software60 otázek

 • Zajištění bezpečnosti software120 otázek

 • Použití SQL120 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kompetencí:

 • Algoritmizace úlohy10 % otázek

 • Návrh databází10 % otázek

 • Tvorba schémat a diagramů s využitím jazyka UML20 % otázek

 • Principy programování10 % otázek

 • Optimalizace výkonnosti software10 % otázek

 • Zajištění bezpečnosti software20 % otázek

 • Použití SQL20 % otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Písemné ověření volnou formou

V druhé části písemného ověření se uchazeč vyjadřuje volnou písemnou formou a ústně doplňuje zpracovaný text a reaguje na otázky zkoušejícího. Jedná se o kritéria, u nichž je uveden písemný a ústní způsob ověření. Na přípravu má uchazeč 15 minut.

 

Praktické předvedení s ústním ověřením

Pro přezkoušení jednotlivých kompetencí připraví autorizovaná osoba konkrétní zadání (případovou studii).

Dovednostní složku kompetencí prokáže uchazeč praktickým předvedením s ústním ověřením (rozsah cca 4‒5 hod.). Zadání obdrží uchazeč během zkoušky a na jeho přípravu má 45 minut. Předmětem zkoušky bude obhajoba práce a praktické předvedení postupu.

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoven způsob ověření praktické předvedení s ústním ověřením, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností. Kritérium je vždy ověřováno praktickým předvedením s případným ústním upřesněním či dovysvětlením.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AutoCont CZ, a. s.

Komix, s. r. o.

U & SLUNO, a. s.

OKsystem, a. s.

Silicon Hill

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví