Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup manipulace se základními zdicími materiály (kusová staviva); s prefabrikovanými stavebními dílci z železobetonu, keramiky, dřeva a kovu; se suchými maltovými směsmi, vápnem a cementem, s písky a štěrky; s čerstvým betonem; s izolačními materiály; s výplněmi stavebních otvorů Ústní ověření
b Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklad pod asfaltový povrch Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu podle předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 2 m2 Praktické předvedení
d Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči podle předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 2 m2 Praktické předvedení
e Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem Praktické předvedení
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), e), f). Kritéria c) a d) variantně dle zadání.
2

Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení
b Spárovat dlažbu podle zadání maltou, asfaltem a cemento-epoxidovou spárovací hmotou pro exteriéry v minimálním rozsahu 2 m2, očistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah, obedňovacích dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup mechanického čištění podle zadání a návrh zdůvodnit Ústní ověření
b Mechanicky vyčistit ocelovou dveřní zárubeň, část instalačního vedení, keramickou dlažbu podlahy, obedňovací dílec Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zemní práce s přípravou a úpravou terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro provádění terénních úprav podle zadání a návrh zdůvodnit Ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit terén podle předložené projektové dokumentace v minimálním rozsahu 6 m2 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční výkop rýh pro základové pasy a inženýrské sítě včetně zásypu a zhutnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro ruční výkop rýh podle zadání a návrh zdůvodnit Ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést ruční výkop rýhy podle předložené projektové dokumentace do hloubky 0,7 m a o minimální délce 2,0 m a minimální šířce 0,4 m Praktické předvedení
d Provést zásyp rýhy včetně následného zhutnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vrtání děr, bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí, sekání rýh a průrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce pro zadané činnosti a návrh zdůvodnit Ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úpravu stavební konstrukce podle zadání (v minimálním rozsahu: vrtání, bourání nenosných částí konstrukcí, sekání rýh nebo průrazů) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní ověření
b Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí podle ČSN 72 24 30, minimálně v množství odpovídajícímu náplni stavební míchačky o objemu bubnu 120 až 130 litrů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 24 30.
2

Seřizování, ošetřování a údržba příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně používaných stavebních strojů a zařízení s využitím návodů k obsluze Ústní ověření
b Provést údržbu stavebního stroje nebo zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria podle zadání.
2

Obsluha a údržba sbíjecích kladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat sbíjecí kladiva podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat sbíjecí kladiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat škodlivé a neškodné odpady a uvést možnosti recyklace Ústní ověření
c Zajistit bezpečné postupy při obsluze a běžné údržbě používaných strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace se vyžaduje a prokazuje lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-stav-fd2e#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Subterra, a. s.

PRAGIS, a. s.

 

Na pravidelné revizi v roce 2019 se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SPS ČR

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy

EMV s. r. o.