Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pokrývač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 9.4.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s vysvětlením
b Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy pokrývačských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její význam pro provádění pokrývačských prací Praktické předvedení
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovní vysvětlení a zdůvodnění
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovní vysvětlení a zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901 a pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
3

Návrh pracovních postupů montáže a oprav skládaných krytin tvarově složitých střech a řešení detailů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901 a pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
3

Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit plochy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Vypočítat plochu krytin Písemně výpočtem
c Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů Písemně výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele Písemně
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, posudek odůvodnit Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozměřování detailů, úprava rozměrů a tvarů krytin pro pokrývání střech oblých tvarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit detaily na střešní ploše oblého tvaru Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvar krytiny pro pokrývání oblých střech Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s vysvětlením
c Volit a používat strojní zařízení, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s vysvětlením
d Volit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
e Vysvětlit pravidla BOZ při práci s mechanizací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu; obsluhování dopravních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky pro dopravu krytin a jejich použití Písemně nebo slovně
b Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů na střeše Písemně nebo slovně
c Obsluhovat dopravní prostředky podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
d Dopravit a uložit materiály Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a schematicky nakreslit lešení včetně postupu montáže Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Zhotovit lešení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny tvarově složitých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pod krytiny a postupy jejich zhotovování Písemně nebo slovně s nakreslením náčrtku
b Popsat postup založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů Písemně nebo slovně s nakreslením náčrtku
c Zhotovit podklad pod krytinu podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria a pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
3

Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště sklonitých střech z fólií a asfaltových pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování Písemně s nakreslením náčrtku
b Zhotovit pojistnou hydroizolaci podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upravování rozměru a tvaru krytin, břidlicových kamenů a izolačních materiálů ručním a mechanizovaným nářadím a strojně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů různých druhů krytin Písemně nebo slovně
b Popsat používané nářadí a strojní zařízení Písemně nebo slovně
c Provést úpravy rozměrů a tvarů krytin podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a opravy krytin pálených, betonových a vláknocementových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
b Montovat krytinu podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901 a pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
3

Montáž a opravy břidlicových krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
b Montovat krytinu podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a opravy skládaných živičných krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
b Montovat krytinu podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokrývání nároží, úžlabí, segmentových vikýřů (volských ok), kuželových střech a nástřešních těles

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
b Pokrývat střešní prvek podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
3

Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin pálených a betonových s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
b Ručně rozebrat krytinu podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Vytřídit krytinu Praktické předvedení s vysvětlením
d Dopravit materiál ze střechy Praktické předvedení s vysvětlením
e Prozatímně pokrýt střechu Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a) až d).
3

Obsluha strojních zařízení pro pokrývačské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení používané při pokrývačských pracích Písemně nebo slovně
b Popsat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení Písemně nebo slovně
c Popsat podmínky BOZ při práci se stroji a zařízeními a v jejich blízkosti Písemně nebo slovně
d Předvést prakticky obsluhu zařízení podle zadání Praktické předvedení
e Ukázat údržbová místa a vysvětlit provádění údržby a seřízení zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací střešního pláště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiály používané na tepelné izolace střešního pláště aplikované pokrývači Písemně nebo ústně s vysvětlením
b Popsat pracovní postup zřizování tepelné izolace Písemně nebo ústně s vysvětlením
c Zhotovit tepelnou izolaci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení

Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR