Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Jeřábník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit rozdělení jeřábů podle tvaru nosné konstrukce Písemný test
b Určit rozdělení jeřábů podle složitosti ovládání Písemný test
c Určit rozdělení jeřábů podle druhu pohonu Písemný test
d Určit základní části mostových jeřábů Písemný test
e Určit správnost pojmu rozpětí, pracovní prostor Písemný test
f Určit správnost pojmu nosnosti jeřábu Písemný test
g Určit ochranné pracovní prostředky jeřábníka a jejich poskytovatele Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu zdvihacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit odpovědnosti zaměstnavatele Písemný test
b Určit odpovědnosti jeřábníka Písemný test
c Určit význam pojmu „kompetentnost jeřábníka ve vázání břemen“ Písemný test
d Určit úkoly pověřené osoby (uživatel zdvihacích zařízení) Písemný test
e Určit úkoly revizního technika zdvihacích zařízení Písemný test
f Určit požadavky na systém bezpečné práce při práci se zdvihacím zařízením Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit doklady a technickou dokumentaci nutnou k provozu jeřábu Písemný test
b Určit nejdůležitější dokument, dodaný výrobcem jeřábu Písemný test
c Určit obsah deníku jeřábu a prováděné zápisy Písemný test
d Určit druhy kontrol, které se zapisují do deníku jeřábu Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na jeřábové dráhy, ocelové konstrukce jeřábu, kabinu jeřábu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy provedení dráhy Písemný test
b Určit přístupy na jeřábovou dráhu a jeřáb Písemný test
c Určit rozdělení jeřábových mostů a jejich provedení Písemný test
d Určit jednotlivá ústrojí mostového jeřábu Písemný test
e Určit druhy lávek, plošin, zábradlí na mostě jeřábu Písemný test
f Určit způsoby ovládání mostových jeřábů Písemný test
g Určit ovládací prvky, vybavení, příslušenství v kabině jeřábu Písemný test
h Určit druhy pracovního zatížení konstrukce jeřábu, jejich ovlivnění způsobem práce jeřábníka Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit části pojezdových ústrojí jeřábu Písemný test
b Určit části zdvihových ústrojí jeřábu Písemný test
c Určit charakteristiku ozubeného převodu Písemný test
d Určit charakteristiku lanového převodu Písemný test
e Určit druhy lan podle konstrukce, vinutí, vlastností Písemný test
f Určit způsoby upevnění lan Písemný test
g Určit důvody vyřazení lan z provozu Písemný test
h Určit požadavky pro lanové bubny, lanové kladky, kladnice, jeřábové háky Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit požadavky na brzdy jeřábu, druhy, provedení Písemný test
b Určit požadavky na koncové vypínače, druhy, provedení Písemný test
c Určit druhy zařízení proti přetížení Písemný test
d Určit charakteristiku nárazníků, narážek, najížďek, stoliček, odsunovadel Písemný test
e Určit druhy zabezpečení proti účinkům větru a přípustné hodnoty pro práci za větru Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na elektrická zařízení a dálková ovládání jeřábu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit nejčastěji používané základní jednotky v elektrotechnice Písemný test
b Určit funkci obvodů silových, ovládacích, pomocných Písemný test
c Určit rozmístění elektrických zařízení na jeřábu Písemný test
d Určit požadavky na provedení hlavního vypínače a trolejového vedení Písemný test
e Určit základní principy a funkce dálkového ovládání jeřábu Písemný test
f Určit druhy a provozní požadavky na dálkové ovládání jeřábu Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní zakázané manipulace jeřábníka Písemný test
b Určit další zakázané manipulace jeřábníka Písemný test
c Určit podmínky přepravy nebezpečných břemen Písemný test
d Určit podmínky pro mimořádnou manipulaci - součinnost jeřábu při zvedání Písemný test
e Určit podmínky pro mimořádnou manipulaci - přeprava osob Písemný test
f Určit účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Písemný test
g Určit postup poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (vyproštění, oživovací pokusy, ošetření poranění, lékařská pomoc) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést spolupráci jeřábníka a vazače při přepravě břemen Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Předvést jednotlivé možnosti komunikace mezi jeřábníkem a vazačem Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Předvést gestikulaci jeřábníka s vazačem Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování požadavků na kontrolu jeřábu před započetím práce a vlastní jeřábové manipulace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální prohlídku a kontrolu jeřábu jeřábníkem Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést vizuální prohlídku a kontrolu jeřábové dráhy jeřábníkem Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést funkční zkoušku jeřábu, prováděnou jeřábníkem Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zvedat břemenoe Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Přepravit břemeno ve stanoveném prostoru Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Spustit břemene Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Uložit břemeno ve stanoveném prostoru Praktické předvedení s ústní obhajobou
h Ukončit provoz jeřábu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

(pro práci jeřábníka je zdravotní způsobilost vyžadována dle vyhl. č. 79/2013 Sb.)

Před vlastní zkouškou musí uchazeč absolvovat praktický zácvik jeřábníka v rozsahu 96 hodin ve smyslu ČSN ISO 9926-1, který musí doložit písemným dokladem.

 

Vstupní požadavky - minimální úroveň je dána základním vzděláním a věkem 18 let uchazeče. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zdravotní způsobilost uchazeče a předložení záznamu o průběhu praktického zácviku jeřábníka.

 

A. Zkouška se skládá z písemné části a praktického předvedení a vždy musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

U kompetencí "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení" - "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu zdvihacích zařízení" -  "Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu" - "Orientace v požadavcích na jeřábové dráhy, ocelové konstrukce jeřábu, kabinu jeřábu" - "Orientace  v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství" - "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení" - "Orientace v požadavcích na elektrická zařízení a dálková ovládání jeřábu" - "Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu el. proudem" bude pro uvedená kritéria použit písemný test. Musí být dodržena následující pravidla:

A1. Žadatel o autorizaci vypracuje soubor 172 uzavřených testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení" 16 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu zdvihacích zařízení" 18 otázek

 

Kompetence "Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu" 10 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na jeřábové dráhy, ocelové konstrukce jeřábu, kabinu jeřábu" 20 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství" 24 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení" 22 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na elektrická zařízení a dálková ovládání jeřábu" 24 otázek

 

Kompetence "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích a postupech při úrazu el. proudem" 38 otázek

 

Žadatel o autorizaci je povinen předložit, spolu se žádostí o autorizaci, tento soubor testových otázek.

        Testové otázky budou sestavené ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

Pro každé kritérium musí existovat sudý počet otázek.

 

B. Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodných testů pro každého uchazeče, sestavených z otázek (50 % otázek z každého kritéria) v následujícím rozsahu:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení" 8 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu zdvihacích zařízení" 9 otázek

 

Kompetence "Orientace v dokladech a v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu" 5 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na jeřábové dráhy, ocelové konstrukce jeřábu, kabinu jeřábu" 10 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství" 12 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení" 11 otázek

 

Kompetence "Orientace v požadavcích na elektrická zařízení a dálková ovládání jeřábu" 12 otázek

 

Kompetence "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem" 19 otázek

 

B1. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku.

 

B2. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % a více správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

V případě nedosažení tohoto počtu bude zkouška ukončena jako neúspěšná.

 

C. U kompetencí - "Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače" - "Aplikování požadavků na kontrolu jeřábu před započetím práce a vlastní jeřábové manipulace" - bude provedeno praktické       předvedení s ústní obhajobou.

 

U všech kritérií musí být předveden správný postup.

 

Autorizovaná osoba zajistí pro praktickou část zkoušky přítomnost vazače.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení