Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Lešenář montážník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech bezpečnosti práce ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné požadavky na zajištění pracovníka při práci ve výškách Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit způsoby použití osobního zajištění proti pádu Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit způsoby použití kolektivního zajištění Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v základních požadavcích na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základního názvosloví pro dočasné stavební konstrukce Písemné ověření
b Prokázat znalost základních požadavků na lešení Písemné ověření
c Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kriitéria.
2

Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a S použitím vzorků předvést montáž a demontáž trubkových lešení Ústní ověření, případně praktické předvedení
b S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení Ústní ověření, případně praktické předvedení
c S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových modulových lešení Ústní ověření, případně praktické předvedení
d S použitím vzorků předvést montáž a demontáž systému dočasné ochrany volného okraje Ústní ověření, případně praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria ústně a jedno kritérium s praktickým předvedením.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace pro práci ve výškách ve smyslu vyhlášky č. 79/2013 § 11 odst. (3) a příloha č. 2 část II.9 je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lesenar-montaznik#zdravotni-zpusobilost).

Při zkoušce jsou používány reálné prvky a dílce konkrétních typů lešení. Rovněž se používají reálné návody na montáž, demontáž a používání určené pro jednotlivé typy lešení. Pro ověřování kompetence Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí kritérium a) až d) musí autorizovaná osoba disponovat dostatečným prostorem pro montáž nejméně jednoho lešení o délce 8 m a výšce 3 m, s možností zakotvení tohoto lešení do objektu. Pro montáž musí být k dispozici nejméně jeden kotvicí bod pro použití OOPP. Rovněž musí být k dispozici konstrukce pro osazení systému dočasné ochrany volného okraje v délce min. 6 m.

 

Ověřování kompetence Orientace v základních požadavcích na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí - kritérium c) je založeno na praktickém přezkoušení s příslušnými dílci lešení. Uchazeč musí popsat 5 předložených dílců a způsoby jejich napojení v konstrukci.

 

Ověřování kompetence Orientace v základních požadavcích na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí - kritérium d) je založeno na posouzení 5 fotografií různých lešení a určení odchylek a rozporů s normovými požadavky a požadavky správné praxe.

 

Ověřování kompetence Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí - kritérium a) až c) - je založeno na ústním ověření znalosti montáže a demontáže typů lešení uvedených v kritériích. Prakticky uchazeč předvede montáž pouze jednoho vybraného typu lešení. Montáž lešení podle zbývajících kritérií uchazeč pouze ústně vysvětlí s pomocí vzorků lešeňového materiálu. Lešení montuje uchazeč společně s jedním nebo dvěma figuranty s dostatečnými teoretickými a praktickými zkušenostmi, kteří při práci vycházejí z jeho pokynů. Pokud je ke zkoušce přihlášeno více uchazečů, mohou z nich být vytvořeny dvou- až tříčlenné skupiny, které montují lešení společně, bez účasti figurantů. Komise pak posuzuje v této části zkoušky všechny uchazeče ve skupině současně. Jako dokumentace slouží příslušný návod k danému lešení. Vytvořená skupina musí smontovat lešení o půdorysném rozměru dvou polí a výšce dvou pater. Kontroluje se správné založení lešení, dodržení správného postupu montáže (včetně osobního nebo kolektivního zajištění při montáži), ztužení konstrukce, její zakotvení, výstupy, kompletace zábradlí a dalších potřebných součástí konstrukce. Předváděná montáž je zakončena modelovým předáním konstrukce lešení do provozu, poté je lešení opět demontováno. Bezpečně provedená demontáž je rovněž součástí plnění tohoto kritéria.

 

Ověřování kompetence Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí - kritérium d) - je založeno na praktickém předvedení montáže systému dočasné ochrany volného okraje. Montáž provádí uchazeč společně s jedním figurantem s dostatečnými teoretickými a praktickými zkušenostmi. Pokud je ke zkoušce přihlášeno více uchazečů, mohou z nich být vytvořeny dvoučlenné skupiny, které provedou montáž společně, bez účasti figuranta. Komise pak posuzuje v této části zkoušky oba uchazeče ve skupině současně. Jako dokumentace slouží příslušný návod. Předváděná montáž je zakončena modelovým předáním systému do provozu, poté je systém opět demontován. Bezpečně provedená demontáž je rovněž součástí plnění tohoto kritéria. Při montáži i demontáži se kontroluje dodržování návodu a požadavků na bezpečnou práci ve výškách.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Písemné ověřování kritérií se u vybraných kompetencí provádí prostřednictvím písemného testu při dodržení těchto pravidel:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující

pravidla:

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru 60 otázek, aby bylo umožněno vytvoření několika desítek různě sestavených testů
 2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:
 • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:
  Pro jednotlivé vygenerované testy:
  Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření) alespoň jednu otázku;
 • Pro úspěšné hodnocení testu:
  Je třeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti zodpovězení otázek za každé kritérium a zároveň 80 % úspěšnosti v testu jako celku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí

popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Prokázat znalost základního názvosloví pro dočasné stavební konstrukce

15 otázek

Prokázat znalost základních požadavků na lešení

45 otázek

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 25 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kritérií:

 

Prokázat znalost základního názvosloví pro dočasné stavební konstrukce

5 otázek

Prokázat znalost základních požadavků na lešení

20 otázek

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou losovaných otázek

 

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

 1. Pro celkový soubor otázek:
  Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách
 2. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:
  Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská komora lešenářů, o. s.

Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.

EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.

FSOP, s. r. o.

LAVEL MB, s. r. o.

PKL servis, s. r. o.

SCASERV, a. s.

VÚBP, v. v. i.