Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v symbolice smutečního aranžmá

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit symboliku barev, rostlinného materiálu, čísel a neflorálních doplňků Ústní ověření
b Objasnit vliv věku, osobnosti zemřelého a jeho poslední vůle na smuteční aranžmá Ústní ověření
c Vysvětlit vliv konkrétního typu rakve, urny, prostoru pro obřad, hrobu, průběhu obřadu, pietního aktu či ročního období na smuteční aranžmá Ústní ověření
d Vysvětlit vliv náboženství a lidových obyčejů na smuteční aranžmá Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních estetických zákonitostech a stylech smuteční floristiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní tvary a proporce smutečních dekorací, jejich vnitřní uspořádání a barevnost Ústní ověření
b Popsat základní sortiment řezaných a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Ústní ověření
c Vyjmenovat formy a styly smutečních dekorací a popsat účel jejich použití Ústní ověření
d Popsat techniku zhotovení smutečních dekorací a požadavky na jakost použitého rostlinného materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhů smutečního aranžmá

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejčastější požadavky pozůstalých na smuteční výzdobu Ústní ověření
b Uvést vhodnost a rizika výběru určitého prostředí (např. vliv přírodních podmínek) Ústní ověření
c Nakreslit a popsat návrh aranžmá uzavřené rakve a katafalku v obřadní síni Praktické předvedení a ústní ověření
d Nakreslit a popsat návrh výsadby hrobu, včetně dřevin, a zdůvodnit jej Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování smutečních dekorací, věnců, kytic a smuteční výsadby v nádobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit smuteční věnec ke smutečnímu obřadu nebo samostatnému položení na hrob Praktické předvedení
b Zhotovit girlandu nebo feston nebo věneček tradiční floristickou technikou a připevnit jej na rakev nebo urnu Praktické předvedení
c Zhotovit smuteční vypichované aranžmá z řezaných květin Praktické předvedení
d Zhotovit vypichovanou kytici na položení z řezaných květin Praktické předvedení
e Zhotovit vhodně dekorovaný latinský kříž lepením pro dušičkovou floristiku Praktické předvedení
f Zhotovit květinové srdce, polštář nebo kouli plynule klenutého profilu jako smuteční dar Praktické předvedení
g Zhotovit jednostrannou volně vázanou kytici na položení Praktické předvedení
h Zhotovit sezonní smuteční výsadbu z více druhů rostlinného materiálu v nádobě (event. v nádobách) v exteriéru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování rakve a zdobení uren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit symetrickou květinovou ozdobu formálně lineárního stylu na zavřenou rakev podle osobnosti zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit asymetrickou květinovou ozdobu dekorativního stylu do otevřené rakve určené pro výstav s tělem zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit asymetrickou ozdobu vegetativního stylu na urnu, umístit ji v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá příslušného prostoru ze smutečních dekorací Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá auta k obřadnímu převozu zemřelého Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá katafalku Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá výklenku kolumbária nebo památníku pro pietní akty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných květin a výrobků z nich Ústní ověření
b Popsat technologický postup skladování sušených květin a dekoračního materiálu a výrobků z nich Ústní ověření
c Připravit hotové výrobky k přepravě a ke skladování Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsoby prodloužení trvanlivosti řezané květiny a hotového výrobku a popsat metody prodlužování trvanlivosti u ostatních druhů květin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/florista#zdravotni-zpusobilost).

Při přípravě na ověřování kompetencí se respektuje průběh vegetačního roku, tzn. vše se kumuluje tak, aby jednotlivé kompetence byly ověřovány v nejpříhodnějším období v závislosti na vegetačním období, počasí a vývoji rostlin.

Při ověřování kompetencí se postupuje vzestupně od jednodušších ke složitějším.

 

U odborné kompetence Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady, kritérium a) - d) se pro splnění kritérií použijí zhotovené výrobky během zkoušky.

U odborné kompetence Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady, kritérium b) je možné aranžmá předvést na modelové situaci, není nutné aranžování přímo auta.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb, Praha

Tobit, z.s., Jihlava

PEGAS CZ s. r. o., Praha