Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavení nářezového centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit nářezové centrum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést základní nastavení funkčních částí nářezového centra mimo nastavení softwarové při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému nářezových center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce nářezového centra a požadované parametry podle charakteru výrobu a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Ověřit správnost nastavení zkušebním řezem při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
c Ověřit dostupnost nainstalovaných programů – nářezových plánů – odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky nářezového centra Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace programů do řídící jednotky nářezového centra v nábytkářské výrobě, včetně dílčích úprav programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést instalaci programů z přenosného média nebo vzdáleného počítače do řídicí jednotky nářezového centra Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést dílčí úpravu nainstalovaného nářezového plánu z hlediska rozměrů a počtu dílců podle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uložit upravený nářezový plán jako nový program do databáze programů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dělení plošných materiálů, používaných při výrobě nábytku s manuálním způsobem řízení procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat jednoduchý nářezový plán v grafické listinné nebo elektronické podobě pro 10 ks nábytkových dílců dle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nastavit v ovládacím softwaru nářezového centra řadu rozměrů pro dělení plošného materiálu podle vypracovaného nářezového plánu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uložit plošný materiál určený k dělení ručně nebo pomocí manipulační techniky na pracovní plochu stroje Praktické předvedení
d Provést dělení plošného materiálu dle zadaných rozměrů Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dělení plošných materiálů, používaných při výrobě nábytku s automatickým způsobem řízení procesu dle zadaných nářezových plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v databázi řídicí jednotky nářezového centra nářezový plán odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Uložit plošný materiál určený k dělení ručně nebo pomocí manipulační techniky na pracovní plochu stroje Praktické předvedení
c Provést dělení plošného materiálu dle zvoleného nářezového plánu Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality řezu a rozměrových tolerancí nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat kvalitu řezu u nařezaných nábytkových dílců z hlediska rovinnosti a čistoty řezu, vyštípání povrchového dekoračního materiálu na řezných hranách a určit, zda je kvalita vyhovující či zda je nutná výměna nebo seřízení pilových kotoučů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat rozměry nařezaných nábytkových dílců a porovnáním s výrobní dokumentací určit, zda případné rozměrové rozdíly a úhlové odchylky splňují povolené tolerance či zda je nutné seřízení stroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s nařezanými dílci v nábytkářské výrobě a jejich třídění podle navazujících operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Označit nařezané dílce v souladu s výrobní dokumentací a s ohledem na další opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Roztřídit označené dílce podle navazujících operací a připravit je pro přepravu na navazující pracoviště při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výměna pilových kotoučů, včetně následného seřízení nářezového centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit hlavní a předřezový pilový kotouč Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést optimalizaci řezné spáry v softwarovém nastavení nářezového centra podle reálné hodnoty nového hlavního pilového kotouče Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Seřídit předřezový kotouč Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní údržba nářezových center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu nářezového centra, zejména klínových řemenů, odsávací hadice, bezpečnostních prvků, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu mazacích míst nářezového centra a doplnit maziva dle mazacího plánu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyměnit poškozené díly, zejména klínové řemeny a odsávací hadici Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-narezovych-cente#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k nařezání 30 kusů nábytkových dílců různých rozměrů za použití různých druhů materiálů (MDF deska, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná DTD, laminovaná DTD, HPL) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s výrobní dokumentací, kontrolu děleného plošného materiálu, spuštění stroje, základní nastavení, orientaci v softwaru stroje, instalaci nářezových plánů, dělení materiálů, kontrolu kvality řezu, rozměrové a úhlové tolerance, údržba stroje.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Embre, s. r. o.