Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Samostatný instruktor výcviku
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sociálně psychologických dovednostech instruktora

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost teorie verbální i neverbální komunikace a oblasti motivace Písemné ověření
b Prokázat znalost možností sociální interakce při skupinové dynamice Písemné ověření
c Aplikovat druhy a principy motivace na základě analýzy potřeb posluchačů v oblasti přípravy pracovníků k výkonu bezpečnostních činností Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat zásady efektivní komunikace a práce se skupinovou dynamikou v navržené lekci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v legislativě upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků soukromých bezpečnostních služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost legislativy upravující povinnosti zaměstnavatele při péči o požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při výcviku Písemné ověření
b Prokázat znalost povinností zaměstnavatele a zaměstnance při vzniku pracovního úrazu během výcviku pracovníků soukromých bezpečnostních služeb Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v systému Národní soustavy kvalifikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Národní soustavy kvalifikací Ústní ověření
b Prokázat znalost požadavků na odbornou způsobilost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb Písemné ověření
c Vyhledat obsah kvalifikačních a hodnoticích standardů pro jednotlivé profesní kvalifikace pracovníků soukromých bezpečnostních služeb Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pravidla pro přípravu na vykonání zkoušky odborné způsobilosti libovolné profesní kvalifikace ze skupiny Právo, právní a veřejnosprávní činnost Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla pro průběh zkoušky odborné způsobilosti libovolné profesní kvalifikace ze skupiny Právo, právní a veřejnosprávní činnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava výcviku profesní obrany zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost specifik výcviku profesní obrany v soukromé bezpečnostní službě Písemné ověření
b Orientovat se v legislativě přímo související s profesní obranou pracovníků soukromé bezpečnostní služby Ústní ověření
c Vysvětlit základní postup pracovníka soukromé bezpečnostní služby při zjištění protiprávního jednání, z hlediska ochrany majetku a osob Ústní ověření
d Vysvětlit organizaci základní výukové lekce profesní obrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Didaktické zpracování učebních plánů, osnov a lekčního fondu, organizace výuky a výcviku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních didaktických pojmů Písemné ověření
b Prokázat znalost didaktických zásad pro tematickou stavbu kurzu a lekce Písemné ověření
c Transformovat učivo do didaktických cílů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat plán lekce včetně aplikace didaktických zásad a zařazení aktivizačních metod a technického zabezpečení lekce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vzdělávání dospělých v podmínkách základní a zdokonalovací přípravy zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů v oboru vzdělávání dospělých Písemné ověření
b Prokázat znalost specifik základní a zdokonalovací přípravy zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb Písemné ověření
c Popsat specifika cílové skupiny a prostředí Ústní ověření
d Aplikovat specifika vzdělávání dospělých v přípravě na konkrétní lekci Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést ukázkovou vyučovací hodinu pro vzdělávání zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby (45 - 60 minut) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání a obsluha didaktické techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost jednotlivých druhů didaktické techniky Písemné ověření
b Vypracovat materiály a zásady používání didaktické techniky pro posluchače Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit didaktickou techniku pro výuku Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat didaktickou techniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analýza efektivity pedagogické práce instruktora, hodnocení a sebehodnocení výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést formy hodnocení výstupů výuky a jejich využití v různých fázích kurzu Ústní ověření
b Uvést metody hodnocení a sebehodnocení vhodné pro analýzu efektivity výuky instruktora výcviku Ústní ověření
c Uvést rizika efektivity navržené lekce Ústní ověření
d Popsat smysl a metody vyhodnocení lekce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-instruktor-vyc#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška se koná v českém jazyce.

 

Pokyny pro písemné ověření

 

Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověření písemně, se provádí formou testu.

 

Testové otázky připraví autorizovaná osoba.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor písemných otázek pro písemné testy stanoví autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů (minimálně 66 písemných otázek, 6 na každé kritérium).

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru otázek tak, aby se všechny použité testy v jeden zkušební den vzájemně lišily minimálně v počtu 10 otázek.

 

Každé kritérium musí být zastoupeno minimálně 2 otázkami. Celkový počet otázek v testu musí být 30.

 

Doba stanovená na vypracování testu je 45 minut. Zkrátit čas na vypracování testových otázek může jen sám uchazeč svým předčasným odevzdáním vypracovaných testových otázek.

 

Pokyny pro praktické předvedení

 

Praktické předvedení níže uvedených kritérií se děje formou zpracování případové studie. Téma práce zadá autorizovaná osoba uchazeči v průběhu zkoušky. Autorizovaná osoba pro tento účel připraví soubor 10 témat práce. Témata jsou zaměřena na orientaci v činnosti soukromých bezpečnostních služeb. Předmětem zkoušky je pak prezentace a obhajoba práce. Týká se těchto kritérií:

  • Vzdělávání dospělých v podmínkách základní a zdokonalovací přípravy zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb, kritérium d)

  • Didaktické zpracování učebních plánů, osnov a lekčního fondu, organizace výuky a výcviku, kritéria c) a d)

  • Orientace v sociálně psychologických dovednostech instruktora, kritérium c)

  • Využívání a obsluha didaktické techniky, kritéria b) a c)

 

Zpracovaná případová studie musí být v rozsahu minimálně 4 normostran textu.

 

Součástí zkoušky je i ukázková lekce podle podkladů připravených v rámci případové studie. Délka ukázkové lekce je 45 - 60 minut. Zkušební komise předvádí frekventanty vzdělávacího kurzu.

Pokyny pro ústní ověření

Při ověřování kompetence Orientace v systému národní soustavy kvalifikací, kritéria d) a e) uchazeč o vykonání zkoušky nejpozději 5 pracovních dní před vykonáním zkoušky informuje autorizovanou osobu, kterou profesní kvalifikaci ze skupiny Právo, právní a veřejnosprávní činnost (https://narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-34) si pro potřeby zkoušky zvolil.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český klub bezpečnostních služeb, o. s.

b.i.g. FM service, s. r. o.

Pedagogická fakulta UK, Praha

Dr. Josef Pavlas