Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky plastikářské výroby a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v plastikářské technologii Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení v rámci plastikářské technologie a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy plastikářské výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vstupních surovin a polotovarů podle příslušné dokumentace Praktické předvedení
b Provést základní úkony (uvést do chodu, udržovat, přerušit, zastavit a seřídit chod a provést běžnou údržbu) na určeném strojním zařízení a předvést míchání nebo vstřikování nebo vytlačování nebo válcování nebo svařování nebo navíjení Praktické předvedení
c Popsat a provést úkony na strojním zařízení spojené se změnou sortimentu (změna receptur, materiálů, polotovarů, částí strojního zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu nastavení parametrů strojního zařízení dle technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
e Operativně reagovat na odchylky výrobního procesu v běžném provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technická kontrola a kontrola jakosti v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry technologického procesu a výsledného výrobku Praktické předvedení
b Navrhnout nápravná opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a písemné ověření
b Používat pracovní oděv a přidělené ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zkouška probíhá v reálném provozu pro technologii válcování, vytlačování, vstřikování, svařování. Při obsluze technologických procesů provádí uchazeč sledování a posuzování parametrů. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí základní body průběhu technologického procesu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fatra, a. s.

Střední obchodně technická škola Zlín

Plastika Kroměříž, a. s.