Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vysvětlit význam údajů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat konstrukci stroje podle zadání Ústní ověření
c Popsat výkonové parametry stroje podle zadání Ústní ověření
d Popsat tolerance výrobků podle jednotlivých typů opracování a způsob její kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy BOZP a orientovat se v nich Ústní ověření
b Vyjmenovat a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat při práci předpisy BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
d Popsat možnosti ochrany životního prostředí a uvést zásady zacházení se škodlivými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup podle druhu horniny a podle požadovaných parametrů s využitím technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zvolený technologický postup a zdůvodnit jednotlivé pracovní operace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat běžnou údržbu strojů a strojního zařízení v kamenické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a mechanizovaná manipulace se surovinou, polotovary a výrobky v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a prostředky pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky Ústní ověření
b Ručně manipulovat s materiály podle zadání Praktické předvedení
c Manipulovat s materiály mechanizačními prostředky podle zadání Praktické předvedení
d Popsat běžnou údržbu zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat soustruh a jeho obsluhu podle zadání Ústní ověření
b Popsat vrtačku a její obsluhu podle zadání Ústní ověření
c Připravit soustruhy a vrtačky na kámen k výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat soustruhy a vrtačky na kámen podle zadání Praktické předvedení
e Zkontrolovat polotovar nebo hotový výrobek z hlediska přesnosti a způsobu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
f Ošetřit soustruhy a vrtačky na kámen po skončení výkonu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání na určitém úseku kamenické výroby. Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřování kompetence uvedené v hodnoticím standardu.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení by měl být kladen důraz na:

•bezpečné provádění všech pracovních úkonů

•organizaci práce

•volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

•dodržování předepsaných technologických postupů

•kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

•samostatnost při rozhodování

•ekonomické hledisko při výrobě a zpracování

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Kámen Engineering, s. r. o

Kamenictví Foit, Praha