Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik skladových operací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhů a vazeb výrobních, dopravních a skladovacích činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů výrobních, dopravních a skladovacích činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby výrobních, dopravních a skladovacích činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství Ústní ověření
c Zpracovat případovou studii dle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat manipulační prostředky používané ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních a ekonomických charakteristik manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
c Vytvořit harmonogram nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních a ekonomických charakteristik manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro kalkulaci skladových nákladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro kalkulaci skladových nákladů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci skladových nákladů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat příslušnou dokumentaci využívanou ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky ve skladovém hospodářství Ústní ověření
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení zpětné logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dílčí procesy zpětné logistiky Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku v zpětné logistice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních a ekonomických charakteristik manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy palet a kontejnerů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik palet a kontejnerů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uvést příklady využití palet a kontejnerů ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení dílčích procesů optimalizace skladovacích procesů, optimalizace využívání dopravních aj. prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody skladovacích a dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod skladovacích a dopravně-přepravních procesů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování kompetencí

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů.

Při ústním ověřování znalostí uchazeč zodpovídá otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Při ověřování kritérií formou písemného a ústního ověření uchazeč písemně zpracuje tři otázky z daných kritérií hodnocení a podá vysvětlení (odpovědi na dotazy) k písemnému provedení dle jednotlivých kritérií.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při ověřování kompetence Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství uchazeč prakticky předvede (prezentuje) a ústně zdůvodní případovou studii.

Předmětem hodnocení je obhajoba případové studie uchazečem, která bude součástí zkoušky v souladu s kritériem hodnocení příslušné kompetence.

 

Metodické pokyny

Autorizovaná osoba připraví pro ověřování odborné kompetence Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení c) zadání případové studie pro uchazeče v návaznosti na ověřované kompetence.

Případová studie bude zpracována v rozsahu minimálně 10 stránek a její zpracování bude provedeno před termínem vlastního provedení zkoušky. Uchazeč obdrží 21 dní předem jedno ze zadání, když se přihlásí ke zkoušce; 7 dní před zkouškou zašle studii autorizované osobě, která zpracuje připomínky a sdělí je 3 dny před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení studie.

Pro odbornou kompetenci Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství pro kritérium hodnocení a); Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení a); Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení b) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři zadání, která zpracuje v písemné formě.

Pro odbornou kompetenci Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství pro kritéria hodnocení b), c); Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení b); Zpracování podkladů pro kalkulaci skladových nákladů pro kritérium hodnocení b); Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství pro kritérium hodnocení c) připraví autorizovaná osoba modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence v minimálním počtu 5 zadání (tzn. pro každou odbornou kompetenci 5 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat jedno zadání.

 

Pro odbornou kompetenci Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství pro kritérium hodnocení b); Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství pro kritéria hodnocení b); Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství pro kritéria hodnocení c) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři, která budou ověřena ústním způsobem.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká logistická asociace, o. p. s.

ČSAD Hodonín, a. s.