Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Montér mechanických zábran
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické strojírenské a stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat funkce a parametry bezpečnostních mechanických zábran Ústní ověření
c Orientovat se v technických normách týkajících se bezpečnostních mechanických zábran Písemné nebo ústní ověření
d Charakterizovat systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických zábran Písemné nebo ústní ověření
e Orientovat se v základních požadavcích, které jsou uvedeny v technických normách pro systémy kontroly vstupu, nouzové východy, zvonky, otvírače, telefony a videotelefony Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat náčrtek a postup výroby včetně montáže jednoduché bezpečnostní mechanické zábrany – závora, pevná mříž atd. Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat základní obráběcí postupy při práci s kovem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a parametry bezpečnostních mechanických zábran Ústní ověření
b Vyhodnotit kritická místa napadení objektu a jeho otvorových výplní Ústní ověření
c Navrhnout jednotlivé mechanické zábrany pro zabezpečení objektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy mechanických zábran, jejich funkce a parametry Ústní ověření
b Vysvětlit a předvést základní pracovní kroky při správné volbě bezpečnostní mechanické zábrany – měření otvorové výplně, volba způsobu kotvení, volba typu zaplnění spáry atd. Praktické předvedení a ústní ověření
c Dimenzovat nosnost kotvení bezpečnostních mechanických zábran Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit vhodný typ kotvení s ohledem na konstrukci bezpečnostní mechanické zábrany a soudržnosti zdiva Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit funkci pomůcek k výrobě mechanických zábran Ústní ověření
f Vysvětlit, kdy použít hmoždinku, chemickou kotvu, svorník či svorník v celé tloušťce zdiva Ústní ověření
g Vysvětlit, kdy použít pomocnou konstrukci nezávislou na nosnosti zdiva nebo příčky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést základní typy montáží bezpečnostních mechanických zábran, dveří, mříží, petlic, zámků atd. Ústní ověření a praktické ověření
b Orientovat se v základních normách z hlediska bezpečnosti práce na místě výkonu práce Ústní nebo písemné ověření
c Vysvětlit základní zásady montáže a oprav bezpečnostních mechanických zábran Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit a předvést základní zásady práce s kotevními prvky ‒ hmoždinky do betonu, plné a děrované cihly, kotevní prvky, chemické hmoždinky do soudržného a nesoudržného materiálu, svorníky, svorníky přes celou tloušťku stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést jednoduchou montáž bezpečnostní mechanické zábrany Praktické předvedení
f Proškolit uživatele nebo obsluhu zábran Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a parametry mechatronických, elektricky řízených, elektromechanických a elektromagnetických bezpečnostních zábran Ústní nebo písemné ověření
b Provést instalaci jednoduché elektromechanické nebo elektromagnetické bezpečnostní zábrany Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží osvědčení o vykonání zkoušky podle §4 vyhlášky č. 50/1978 v platném znění.

Zkoušející sleduje používání odborné terminologie.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Autorizovaná osoba je povinna při zkoušce dodržet pořadí stanovených kompetencí tak, jak je uvedeno v části A tohoto standardu.

Autorizovaná osoba nesmí při ověřování kompetencí použít test.

Zkouška se skládá v českém jazyce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

TREZOR TEST, s. r. o.

LIBRAX, s. r. o.

SHERLOCK, s. r. o.

KAVAN, s. r. o.