Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář pro renovaci dobových topidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů individuálně stavěných dobových topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy pro individuálně stavěná dobová topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná dobová topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Orientovat se v technologickém postupu rozebírání a postavení dobového topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro renovační práce topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Popsat nářadí a pomůcky pro renovační práce s vysvětlením jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zamezit promíchání kachlů při jejich rozebírání a uložení Praktické předvedení
b Zajistit neporušení kachloví při jeho rozebírání a uložení na bezpečné místo Praktické předvedení
c Dodržovat BOZ při práci na pomocném lešení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Rozebrat záklop a řadu kachlových kamen bez poškození glazury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Očistit kachle od spojovacího materiálu a případného znečistění sazemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Rozebrat topeniště dobového topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stavba rozebraného individuálně stavěného dobového topidla, dle stanoveného technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup renovace individuálně stavěného dobového topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat kamnářské stavební a spárovací hmoty, jejich vlastnosti a použití pro stavbu dobových topidel Ústní ověření s vysvětlením
c Popsat postupy přípravy rozebraného kachloví pro stavbu dobového topidla Ústní ověření s vysvětlením
d Zajistit únosnost podlahy pod topidlo pomocí běžných stavebních materiálů (jedná se pouze o zesílení podlahy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Namíchat kamnářskou hlínu Praktické předvedení
f Spojovat kachle pomocí tradičních materiálů (hlíny) Praktické předvedení
g Vyplnit kachle šamotovým plátkem na hlínu Praktické předvedení
h Kontrolovat vizuálně kvalitu stavby topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Zabudovat kovový překlad a kování do kachlů Praktické předvedení
j Připojit topidlo na sopouch komína Praktické předvedení
k Vyčistit kachloví od zdícího a spárovacího materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zdění topeniště renovovaného topidla dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy pro renovované topidlo Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat kamnářské stavební materiály, jejich vlastnosti a použití pro stavbu topeniště Ústní ověření s vysvětlením
c Připravit kamnářské stavební materiály pro stavbu topeniště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zdít roštové topeniště ze šamotových cihel na kamnářskou hlínu Praktické předvedení
e Zdít tahový systém dle technické dokumentace pomocí kamnářské hlíny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční a strojní opracování materiálů s ohledem na jejich stáří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční a strojní nářadí, jednotlivé druhy pro stavbu dobových topidel Ústní ověření s vysvětlením
b Upravit tvar a rozměr kachle broušením Praktické předvedení
c Upravit tvar a rozměr kachle řezáním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabudování různých druhů kování do renovovaného topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti opravy poškozeného kování s ohledem na jeho stáří Ústní ověření s vysvětlením
b Zabudovat přikládací dvířka do kachloví se zajištěním dilatace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zabudovat kovovou mřížku do kachloví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava glazury kachlů pomocí studených glazur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy opravných glazur na keramiku Ústní ověření s vysvětlením
b Upravit poškození kachle pomocí kamnářského materiálu před nanesením studené glazury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Nanést studenou glazuru na opravované místo Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lepení kachlů metodou na kamnářskou hlínu a jejich skobování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kamnářskou hlínu pro lepení kachlů Praktické předvedení
b Namáčet kachle před lepením na hlínu Praktické předvedení
c Popsat materiál pro skobování kachlů Ústní ověření s vysvětlením
d Zhotovit skoby pro skobování dvou kachlů Praktické předvedení
e Skobovat dva kachle Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění stability individuálně stavěného dobového topidla při jeho montáži

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti zajištění stability kachloví při zdění na hlínu Ústní ověření s vysvětlením
b Zdění kachloví do dřevěné latě Praktické předvedení
c Zdění kachloví do pomocného dřevěného bednění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění čistícího otvoru v kachlích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést otvor v kachli ručním mechanizovaným nářadím (odvrtání atd.) Praktické předvedení
b Provést otvor v kachli strojním nářadím (řezáním) Praktické předvedení
c Provést otvor v tahovém systému (v šamotu) Praktické předvedení
d Osadit krycí keramické víčko přilepením na hlínu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční nářadí pro stavbu kachlových kamen Ústní ověření s vysvětlením
b Dodržovat podmínky BOZ při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
c Osekat kachel pomocí kamnářského nože Praktické předvedení
d Zabrousit osekaný kachel brusným kamenem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje pro opracování stavebních materiálů Ústní ověření s vysvětlením
b Popsat stroje pro opracování kovových materiálů Ústní ověření s vysvětlením
c Zkrátit kachel na stolní pile pro keramiku Praktické předvedení
d Zkrátit válcovaný L profil ruční rozbrušovačkou Praktické předvedení
e Dodržovat podmínky BOZ při práci se stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Podmínka připuštění uchazeče ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace kamnář, kterou doloží:

a) dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo

b) osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci.

 

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102601&kod_sm1=41).

 

Metodické doporučení

Při provádění renovačních prací individuálně stavěných dobových topidel musí být vždy zajištěna součinnost s restaurátory keramiky a památkovým úřadem.

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí pouze demontáž a montáž topidla s drobnými opravami.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování kompetencí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kriteria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné zkoušenému zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

 

Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího pracovníka, tak pracovníka provádějícího činnosti stanovené kritérii hodnoticího standardu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

KOKK, Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX, s. r. o., Hanušovice