20.07.2023

Dne 16. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vydán zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá účinnosti dne 1. 7. 2023. Zrušení právní úpravy zdravotních průkazů se týká § 19 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Tato změna s účinností od 1. 7. 2023 ruší pro fyzické osoby povinnost vlastnit zdravotní průkaz, který byl dosud povinný pro práci ve stravovacích službách, při výrobě a zpracování potravin, při provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry a při dalších činnostech epidemiologicky závažných, které jsou definovány v § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkazy se ruší bez náhrady a od 1. 7. 2023 je poskytovatelé zdravotních služeb přestanou vydávat.

Vzhledem ke kompletnímu zrušení právní úpravy zdravotních průkazů (neoficiálně nazývaných „potravinářské průkazy“ nebo „zdravotní průkazy pracovníků v potravinářství“) dojde k technické úpravě relevantních pasáží v hodnoticích standardech příslušných profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací (NSK). V hodnoticích standardech dotčených profesních kvalifikací, ve kterých byla stanovena povinnost předložit zdravotní průkaz, bude stanovena zdravotní způsobilost ve vazbě na informace uvedené u souvisejícího povolání v Národní soustavě povolání (NSP) www.nsp.cz.

Do doby zveřejnění těchto úprav nebudou autorizované osoby a autorizující orgány v rámci zkoušek dle standardů NSK požadovat zdravotní průkazy od uchazečů o zkoušky, ani od dalších účastníků zkoušek, a to přesto, že ve standardech ještě uvedené budou.