Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku manuálu podle zadání:
knižní blok včetně obálky barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), formát A5,
rozsah 8 stran, formát tiskového archu SRA3, papír 150 g/m² křída lesk, dokončující zpracování - vazba V1, tisk na produkčních jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích do formátu 325 x 480
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady a data pro tisk manuálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, inkoustů či tonerů na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít potiskovaný materiál pro tisk na základě specifikace výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku manuálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít a zkontrolovat datový soubor pro aplikaci v digitálním tisku, provést kontrolu inkoustů a tekutých tonerů a pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování manuálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a seřízení jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků produkčního digitálního tiskového stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku manuálu podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit mechanické části podavačů potiskovaného materiálu jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje s ohledem na druh a plošnou hmotnost potiskovaného archu pro bezchybný a plynulý průběh tisku manuálu Praktické předvedení
c Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků digitálního stroje pro bezchybnou tiskovou produkci manuálu podle zadání Praktické předvedení
d Provést kontrolu zabarvení tiskového archu denzitometrickým měřením nebo vizuálním porovnáním na zkušebním tiskovém archu při tisku procesního čtyřbarvotisku (manuálu) podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku při tisku manuálu, provést korekci soutisku barev v souladu s příslušnými normativy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku (manuálu), provést korekci zabarvení podle dané specifikace podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Odložit z vytištěného nákladu postupně deset bezchybně vytištěných výtisků manuálu pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných exemplářů manuálu podle údajů ve výrobním příkazu a předat vytištěný náklad k dokončovacímu zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro ochranu strojního zařízení podle ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-jedno-a-vicebarv#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality digitálního tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Parametry a metody měření

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO v jejím průběhu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Dataline

Josef Sedláček - Sprint servis

Svoboda Press