Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zelinář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést hnojení a přihnojení průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
b Popsat hnojení zeleniny v jednotlivých systémech produkce zeleniny Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Předpěstování zeleninové sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsev zeleniny a popsat způsoby předpěstování zeleninové sadby Praktické předvedení a ústní ověření
b Přepichovat a hrnkovat rostliny z výsevů Praktické předvedení
c Ošetřit zeleninovou sadbu a připravit ji k výsadbě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba a ošetřování zeleniny během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysadit sadbu zeleniny včetně ošetření po výsadbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základní kultivační práce při ošetření zeleniny a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kultivace s využitím traktoru a další mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit traktor a kultivační nářadí Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Provést základní údržbu a seřízení rosiče Praktické předvedení
c Namíchat postřik podle zadání Praktické předvedení
d Provést postřik podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice zeleniny a její úpravy pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit vybraný druh zeleniny Praktické předvedení
b Třídit sklizenou zeleninu a připravit ji k expedici nebo skladování Praktické předvedení
c Upravit jednotlivé druhy zeleniny pro prodej Praktické předvedení
d Zabalit jednotlivé druhy zeleniny podle požadavků trhu včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T.

 

U kompetence Hnojení zeleniny v kritériu a) bude ověřeno v případě hnojení rozhozem granulovaného hnojiva na ploše minimálně 10 m2 ,v případě aplikace kapalného hnojiva namíchá uchazeč roztok o předepsané koncentraci a přihnojí minimálně 20 ks rostlin. U kritéria b) vyjmenuje uchazeč možnosti pěstování zeleniny a zaměří se především na integrovanou produkci zeleniny.

 

U kompetence Předpěstování zeleninové sadby v kritériu a) provede uchazeč výsev zeleniny do 1 truhlíku či sadbovače včetně přípravy truhlíku či sadbovače.

V kritériu c) ošetří uchazeč minimálně 100 ks sazenic (odplevelení, odstranění nevhodných sazenic, zálivka, kontrola teploty v prostoru) a připraví minimálně 100 ks rostlin k výsadbě.

 

U kompetence Výsadba a ošetřování zeleniny během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách v kritériu a) provede uchazeč výsadbu minimálně 100 ks rostlin do řádku a ústně přitom vysvětlí použitý technologický postup. Při ověřování kritéria b) ošetří uchazeč okopávkou a odplevelením porost zeleniny o ploše nejméně 10 m2. Volnou plochu minimálně 10 m2 uchazeč v rámci ověřování kritéria b) zryje a uhrabe tak, aby byla plocha rovná bez hrud, plevele a kamení na povrchu.

 

U kompetence Kultivace s využitím traktoru a další mechanizace v kritériu a) uchazeč připraví traktor a kultivační nářadí, u kritéria b) provede meziřádkovou kultivaci minimálně 50 m délky.

 

U kompetence Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům zeleniny v kritériu b) uchazeč předvede základní údržbu rosiče, tedy hlavně výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériích hodnocení c) a d) uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvou, manganistan draselný a podobně. Dále kritérium d) bude ověřeno na minimální ploše 30 m2 porostu zeleniny.

 

U kompetence Sklizeň, třídění, skladování a expedice zeleniny a její úpravy pro prodej v kritériu a) uchazeč ručně sklidí zeleninu buď probírkou z plochy minimálně 20 m2 nebo jednorázově z plochy 10 m2 nebo jednorázově z řádku o délce minimálně 10 m. U kritéria b) sklizenou zeleninu vytřídí a připraví k expedici, u kritéria c) ji uloží do přepravních obalů a vyhotoví příslušné doklady, to jest dodací list případně příjmový pokladní doklad.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Zahradnictví Poruba

Zahradnictví Korner

SZaŠ Ostrava