Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Štukatér
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v technické dokumentaci štukatérských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy štukatérských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech štukatérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech štukatérských prací Ústní ověření
b Volit technologický postup zhotovení profilovaných prvků, říms, omítek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovního postupu štukatérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovování štukatérských prvků (profilovaných prvků, říms, omítek) dle zadání Písemné a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup zhotovení štukatérského prvku dle kritéria a) a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality štukatérských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů dle technické dokumentace výrobců Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu a údržbu nářadí, strojního zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
b Připravit, ošetřovat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky pro štukatérské práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování štukatérských modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup zhotovování modelů, popsat používané materiály a nářadí Ústní ověření
b Zhotovit model ornamentálního emblému ze sádry na rovném podkladě o velikosti min. 200 x 200 mm podle zadání, členit a sesazovat model Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Příprava modelu na formování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování forem pro štukatérskou práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení forem podle mechanických vlastností, způsobu snímání tvaru a konstrukce Ústní ověření
b Vysvětlit zvolení typu formy, její konstrukci a volbu materiálů (hliněná, ztracená, klínová, želatinová, silikonová, kombinovaná) Ústní ověření
c Zhotovit formu na model ornamentálního emblému na rovném podkladě dle kritéria b) kompetence „Zhotovování štukatérských modelů“ Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění náročných štukatérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesazovat členité reprodukce (odlitky) a retušovat je Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Lepit sádrové profily včetně začištění Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování reprodukcí (odlitků)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup zhotovování reprodukcí (odlitků) včetně používaných materiálů a nářadí Ústní ověření
b Zhotovit reprodukci (odlitek) ornamentálního emblému ze sádry dle kritéria b) kompetence "Zhotovování štukatérských modelů" Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit rozdíly ve zhotovení odlitků z ostatních materiálů (malty, betonu, hlíny, umělého kamene, plastu, epoxidové pryskyřice, disperzního polymeru, celulózy a 3D tiskem) Ústní ověření
d Odstranit plášť formy Praktické předvedení
e Retušovat reprodukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování šablon pro profilování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést tvar profilu na plech šablony Praktické předvedení
b Vystřihnout tvar a upravit pilníkem Praktické předvedení
c Upevnit plechovou šablonu na šablonové prkno a upravit tvar prkna podle profilu Praktické předvedení
d Zhotovit vozík pro šablonu Praktické předvedení
e Umístit a upevnit šablonové prkno na vozík Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tažení architektonických prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup tažení architektonických prvků Ústní ověření
b Připravit šablonu k tažení jádra Praktické předvedení
c Upravit podklad Praktické předvedení
d Připravit maltu pro jádro Praktické předvedení
e Táhnout jádro Praktické předvedení
f Upravit šablonu pro „čisté“ tažení Praktické předvedení
g Připravit maltu pro „čisté“ tažení Praktické předvedení
h Provést konečnou úpravu prvku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování sgrafita

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení sgrafita Ústní ověření
b Volit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení sgrafita Praktické předvedení
c Upravit podklad pod omítku, cca 1 m² Praktické předvedení
d Připravit maltu na omítku na cca 1 m² Praktické předvedení
e Nanést cementový postřik na podklad, cca 1 m² Praktické předvedení
f Nanést jádrovou omítku, cca 1 m² Praktické předvedení
g Nanést barevné vrstvy omítky pro sgrafito cca 1 m² Praktické předvedení
h Přenést obraz sgrafita z výkresu na omítku Praktické předvedení
i Vyškrabat barevné vrstvy obrazu dle h) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zhotovování umělého mramoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení umělého mramoru na omítnuté stěně Písemné ověření
b Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovování umělého mramoru Ústní ověření
c Popsat konečnou úpravu umělého mramoru (broušení, leštění, napouštění a voskování; pracovní pomůcky) Písemné ověření
d Popsat rozdíl mezi umělým a pravým mramorem; popsat postup, jak se rozpoznává umělý mramor od pravého mramoru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zhotovování rabicových stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci rabicových stěn s nakreslením výztuže Písemné ověření
b Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovování rabicových stěn Ústní ověření
c Popsat omítání rabicových stěn a používané malty Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování štukatérských omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovování omítek Ústní ověření
b Volit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení omítek Praktické předvedení
c Upravit podklad pod omítku na stěně a stropě, cca 1 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit maltu na omítku ze suchých směsí nebo složek na cca 2 m² Praktické předvedení
e Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky Praktické předvedení
f Omítnout strop jednovrstvou omítkou, cca 1 m² Praktické předvedení
g Omítnout stěnu jádrovou omítkou, cca 1 m² Praktické předvedení
h Upravit povrch jádrové omítky štukováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování obnovy štukatérských prvků s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průzkum poškozené štukatérské výzdoby s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup obnovy omítky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout pracovní postup obnovy sgrafita Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout pracovní postup obnovy figurálních nebo ornamentálních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Navrhnout pracovní postup obnovy umělého mramoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Navrhnout pracovní postup obnovy slohových profilů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve fasádních nátěrových hmotách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy fasádních nátěrových hmot (akrylátové, silikátové, silikonové, vápenné) a možnosti jejich použití Písemné ověření
b Popsat postupy přípravy nátěrových hmot k použití (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.) Písemné ověření
c Popsat druhy a použití hydrofobních a zpevňujících nátěrů Písemné ověření
d Hodnotit nátěrové hmoty dle vhodnosti použití na památkové objekty a jejich paropropustnost Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu štukatérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství materiálů Ústní ověření
b Vypočítat množství upravovaných ploch dle zadání Praktické předvedení
c Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání s výpočtem za použití ceníků Praktické předvedení
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání s rozpočtem za použití ceníků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při štukatérských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, PO a hygieny práce Písemné ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při štukatérských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace se štukatérskými materiály Písemné ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
g Nakládat s odpady dle předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stukater).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky (OOP) odpovídajícími prováděným pracím. OOP, které uchazeč nemohl předpokládat z důvodu neznalosti konkrétního pracoviště, zajistí autorizovaná osoba.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení právních předpisů:

Právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o požadavcích na ochranu zdraví zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

 • NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

 • Další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací, zejména přesnost zhotovení pracovních pomůcek (šablon) a štukatérských prvků. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč volně vypracuje písemnou odpověď.

Při způsobu ověření "ústní ověření" uchazeč odpoví ústně.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně a ústně odpoví na otevřené otázky zkoušejících.

Při způsobu ověření „praktické předvedení“ uchazeč předvede praktickou činnost požadovanou kritériem.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

 

Autorizovaná osoba musí zajistit uchazeči pomoc další osoby (osob) nebo mechanizaci při plnění kritérií praktickým předvedením v kompetencích: Zhotovování štukatérských modelů, Zhotovování forem pro štukatérskou práci, Provádění náročných štukatérských prací, Zhotovování reprodukcí, Zhotovování šablon pro profilování, Tažení architektonických prvků, Zhotovování sgrafita, Orientace ve zhotovování umělého mramoru, Orientace ve zhotovování rabicových stěn, Zhotovování štukatérských omítek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků ČR