Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Vinohradník a vinař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Množení révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování révy vinné Praktické předvedení
b Vysvětlit princip stratifikace a dopěstování révových sazenic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výsadba sazenic révy vinné včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit půdu před výsadbou, vytyčit a vyměřit pozemek Praktické předvedení
b Upravit a vysadit sazenici podle požadované technologie a zdůvodnit zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zelené práce v prvním roce po výsadbě a prováděnou práci zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o pokryv půdy ve vinici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření porostu v meziřadí vinice a zdůvodnit význam mulčování, sečení, výsevu a válcování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řez révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu odpovídajícího vedení a správného řezu u révy Ústní ověření
b Zvolit odpovídající způsob řezu v závislosti na stáří a zdravotním stavu vinice a volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést řez révy podle způsobu vedení keře, odrůdy, resp. dalších faktorů v období vegetačního klidu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zelené ruční práce v plodných vinicích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření keřů révy vinné ve vinici a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských zásahů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Hnojení révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit hnojení a vyjmenovat hnojiva používaná u révy vinné Ústní ověření
b Hnojit vinice pevnými a kapalnými průmyslovými hnojivy Praktické předvedení
c Hnojit vinice organickými hnojivy Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Připravit ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik révy vinné proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit bezpečnostní předpisy při manipulaci s chemickými látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivátor za traktor, malotraktor nebo jinou pohonnou jednotku a kultivovat meziřadí vinice Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Sklizeň hroznů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit stupeň zralosti hroznů a podle toho orientačně stanovit dobu sklizně Praktické předvedení
b Ošetřit odpovídajícím způsobem hrozny moštových odrůd a dopravit je ke zpracovateli Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příjem hroznů, jejich zpracování, lisování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít hrozny ve zpracovatelském závodě Praktické předvedení
b Provést povolené úpravy moštu před kvašením Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kvašení a ošetřování mladých vín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip kvašení a řízeného kvašení Ústní ověření
b Provést stáčení a školení mladých vín, čiření vín a vysvětlit prováděné operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit orientačně oxid siřičitý a následně provést zasíření vína Praktické předvedení
d Organolepticky zhodnotit kvalitu vína Praktické předvedení a ústní hodnocení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zrání vína, ošetření vína před filtrací a filtrace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zrání vína Ústní ověření
b Připravit víno před filtrací a vysvětlit provedené činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést filtry do provozu a popsat jednotlivé úkony a význam filtrace Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat a popsat zásady sanitace a hygieny provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lahvování vína, skladování a distribuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit postup při lahvování vína Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést adjustaci a balení vína včetně distribuce Praktické předvedení
c Vysvětlit princip skladování vína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Senzorická analýza vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat choroby a vady vína, provést jejich identifikaci Ústní ověření a praktické předvedení
b Vysvětlit systémy hodnocení vína včetně předkládání vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vinohradnik-a-vinar#zdravotni-zpusobilost).

Vhodné pracovní oblečení zejména pro práci ve sklepním hospodářství v kombinaci s požadavky na hygienu (potravinářská výroba - vyplývá z požadavků HACCP) si zajistí uchazeč sám.

V kompetenci Výsadba sazenic révy vinné včetně ošetření po výsadbě v kritériu a) uchazeč vyměří a vytyčí pozemek o rozloze 50 - 100 m2 . V kritériu b) bude upravovat sazenici podle zadané technologie výsadby, a to rýčem nebo hydrovrtem nebo sazenici upraví pro výsadbu sazečem. V kritériu c) provede zelené práce na 25 keřích révy.

V kompetenci Péče o pokryv půdy ve vinici se jedná o plochu závislou na šíři meziřadí v délce 15 - 25 m.

V kompetenci Řez révy vinné v kritériu c) se jedná o 25 - 50 keřů.

V kompetenci Zelené ruční práce v plodných vinicích se jedná hlavně o zastrkávání letorostů do dvojdrátí, odstranění fazochů nebo osečkování letorostů, prakticky uchazeč předvede činnost na 15 - 25 m délky řádku ve vinici.

V kompetenci Hnojení révy vinné je praktické předvedení vymezené délkou řádku 15 - 25 m.

V kompetenci Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům je praktické předvedení vymezené délkou řádku vinice na 15 - 25 m. Uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvou, manganistan draselný a podobně.

V kompetenci Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace je praktické předvedení vymezené délkou meziřadí na 15 - 25 m. Volba pohonné jednotky závisí na poloze a sklonu konkrétní vinice.

V kompetenci Sklizeň hroznů v kritériu b) se pouze orientačně stanovuje minimální množství na zhruba 100 kg hroznů.

V kompetenci Příjem hroznů, jejich zpracování, lisování v kritériu b) je množství pro úpravy moštu závislé na technologickém vybavení daného výrobce - minimálně je stanoveno na 50 l.

V kompetenci Kvašení a ošetřování mladých vín v kritériu b) a v kritériu c) je množství stanoveno na 50 - 100 l. Pro organoleptické zhodnocení kvality vína v kritériu d) budou dodrženy zásady vyplývající z pokynů a norem stanovených pro kompetenci Senzorická analýza vína specifikované v těchto pokynech níže.

V kompetenci Zrání vína, ošetření vína před filtrací a filtrace v kritériu b) je množství stanoveno na 50 - 100 l.

V kompetenci Lahvování vína, skladování a distribuce je rozsah v kritériích a) a b) stanoven na 12 lahví.

V kompetenci Senzorická analýza vína se jedná o senzorickou zkoušku, která se skládá z dílčích částí, tj. ověřování chuťových, čichových a zrakových schopností osob (uchazečů o zkoušku) pro posuzování vína zejména chuti, vůně, vzhledu, barvy a zákalu. V této souvislosti je třeba respektovat normy týkající se senzorického hodnocení vína ČSN ISO 8586-2,

ČSN ISO 8587:1993, ČSN 56 0032 část 2, dále zajistit, aby víno bylo podáváno do sklenic podle ISO 3591-1977 (E) v množství 50 ml, a to při teplotě 10 - 16 stupňů Celsia

v kritériu a) je povinný tento seznam chorob a vad vína (běžný při senzorických zkouškách): po oxidaci, po těkavých látkách, po myšině, po pelargonii, po plísni, po oxidu siřičitém, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinné, prázdná, zvodnělá, po korku, netypická, neodpovídající označení, po nežádoucích biologických procesech (např.: autolýza kvasnic, sirka, kvasinky rodu Brettanomycess, mléčné kvašení).

V kritériu b) se v souladu s výše zmíněnými normami využije systém Stobodového hodnocení (a jemu příslušné tabulky v české verzi) vydané mezinárodní unií Enologů (U.I.OE.).

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Svaz vinařů ČR

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici

Vinařství Foukal Rakvice