Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník odbytu
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence skladovaného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat vyplnění evidenčního listu o pohybu zásob ve skladu a následnou kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat proces evidence příjmu (vypsat dodací listy) a vychystání (vypsat výdejky) zboží s přímou návazností na zodpovědnou osobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat evidenci měsíčních stavů skladových položek podle skladu, skladovacího místa a trvanlivosti (šarže) a jejich následnou kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat evidenci výpisů skladových a objednávkových karet Praktické předvedení
e Předvést a popsat evidenci o stavu a množství certifikovaného obalového materiálu a odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu evidence sériových čísel výrobků a čárových kódů výrobků Praktické předvedení
g Provést evidenci storno objednávky a její následnou kontrolu Praktické předvedení
h Provést evidenci reklamace a její následnou kontrolu Praktické předvedení
i Předvést a popsat evidenci o technickém stavu skladových prostředků sloužících k manipulaci s výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést a popsat evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a dalších prostředků sloužících k sanaci ploch velkoskladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
b Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
c Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést možnosti využití elektronického mobilního skladového terminálu k zjednodušení práce Praktické předvedení
e Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
f Popsat možné příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a stanovit návrhy na vypořádání s nimi Ústní ověření
g Zapsat zjištěné údaje do inventurních soupisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění přípravy zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě Praktické předvedení
c Vychystat zboží a provést vyskladnění v elektronickém systému pomocí elektronického mobilního skladového terminálu Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
e Zkontrolovat uložení zboží na paletě s ohledem na danou kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
f Popsat požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží Ústní ověření
g Popsat základní postupy práce se skladovací technikou a její obsluhou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
h Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
i Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP Ústní ověření
b Uvést hygienická minima pro manipulaci se zbožím a s ohledem na uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Vysvětlit obsah a šíři sanitace při denním úklidu, týdenním úklidu a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Ústní ověření
d Určit prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
f Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků pro použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
g Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
h Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu a určit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
i Popsat pomůcky a uvést postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
j Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
k Vysvětlit rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
c Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží a popsat její základní prvky (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody aj.) Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu na základě dodacího listu Praktické předvedení
e Přijmout zboží a provést naskladnění v elektronickém systému pomocí elektronického mobilního skladového terminálu Praktické předvedení
f Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
g Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík či motorový vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO (First in, First out - jako první se vyskladňuje materiál či zboží, které má nejstarší datum naskladnění) Praktické předvedení
h Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení
i Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení a ústní ověření
j Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení
k Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-odbytu#zdravotni-zpusobilost).

Podmínkou připuštění uchazeče ke zkoušce je, že uchazeč vlastní a předloží mezinárodní řidičský průkaz obsluhy motorových vozíků.

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky na pozici skladník velkoobchodu se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou probíhat na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky. Je nutné zajistit patřičné vybavení skladovací technikou a možných dopravních prostředků, které jsou vzhledem k charakteristice velkoobchodního skladu využívány a které zajistí efektivnější manipulaci při práci se zbožím. Skladovací technika, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, bude vybrána autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby, která tuto skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Základním aspektem a požadavkem zkoušky je technické vybavení daného velkoskladu.

 

V průběhu zkoušky budou kontrolovány hlavně provozní aspekty při zajištění příjmu tří různých druhů zboží po jednom kartonu do skladu spolu s potřebnou manipulací a uložení těchto tří druhů zboží po jednom kartonu do optimálního skladovacího prostoru. S touto činností je také úzce spojené správné uložení tří druhů zboží po jednom kartonu do regálu, označení skladovací kartou s interním identifikačním číslem podle charakteristiky zboží a nosnosti samotné konstrukce. Skladovací karta a tři druhy zboží zabalených v kartonech o váze jednoho balení maximálně 25 kg, na které bude nutno zapsat do skladovací karty, budou uchazeči zpřístupněny autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby před zahájením zkoušky. Půjde-li o uskladnění zboží, které vyžaduje vyšší stupeň zajištění sterilizace prostředí (skladovací plochy), je nutná povinná sanitace, která přesně definuje typ využitých dezinfekčních prostředků. Součástí je i přesně stanovený postup aplikace dezinfekčních prostředků a popis základních typů sanitace. Všechny činnosti musí být v souladu se systémem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

 

Další kontrolovanou činností skladníka velkoobchodu je i kompletace jednotlivých zásilek za předem připravených vstupních dokladů ve formě objednávek či vychystávacích listů. S touto činností souvisí dodržování principu paletizace podle charakteru zboží.

 

Z pohledu autorizované osoby je nutné se zaměřit u uchazeče na kontrolu příjmu a vychystávání zboží podle metody FIFO (First in, First out - jako první se vyskladňuje materiál či zboží, které má nejstarší datum naskladnění) a dodržování skladovacího principu: ,,all out, all in“, způsob ukládání zboží na palety či jiné přepravní prostředky. S činnostmi ve skladu souvisí i nutná evidence dokumentů, která bude prověřována praktickým předvedením s ústním ověřením s náhledem do evidenčních knih. Jedním ze stěžejních požadavků na uchazeče je znalost postupů při realizaci provádění inventury a inventarizace, na jejímž základě se vyhodnocuje skutečný (fyzický) stav zásob a materiálu na skladu vůči účetnímu stavu. Proto je nutné ze strany uchazeče popsat průběh této činnosti s následným praktickým ověřením a popsáním zjištěných rozdílů (přebytek, manko) s možnými návrhy příčin vzniku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti velkoobchodního skladování.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti velkoobchodního skladování.
 3. Profesní kvalifikace 66-019-M Skladník/skladnice velkoobchodu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti velkoobchodního skladování.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost administrativního charakteru s připojením k internetu, k elektronickému objednávkovému a skladovacímu systému firmy
 • počítač s tiskárnou vybavený dodavatelským komunikačním systémem EDI, textovým editorem, tabulkovým procesorem
 • kancelářské potřeby (kancelářský papír, kalkulačka, psací potřeby)
 • skladovací prostory velkoobchodu o minimální rozloze 30 m2
 • skladová technika k manipulaci (jeden ruční a vysokozdvižný vozík, jeden ruční rudlík, jeden skladový vozík), jedna paleta, jedna europaleta, jeden rolltejner či přepravní skříň sloužící pro manipulaci a přepravu zboží, jeden páskovací stroj pro balení zásilek, regálové vybavení skladu s úložným prostorem pro zboží ( minimálně jeden regál o třech úložných prostorech nad sebou)
 • on-line elektronický skladový a odbytový software či fyzická evidence zboží, objednávkový systém
 • platná legislativa zaměřená na reklamace a reklamační listy
 • dopravní a skladové tiskopisy v minimálním počtu pěti kusů od jednoho druhu
 • platný manipulační a provozní řád
 • minimálně 30 kartonů zboží o váze jednoho kartonu maximálně 25 kg
 • expediční rampa
 • obchodní, firemní a účetní tiskopisy a formuláře v minimálním počtu pěti kusů od jednoho druhu (objednávkové listy v tištěné a elektronické formě, přijaté faktury, vzor obchodní smlouvy, reklamační listy, záruční listy, dodací listy, přepravní doklady, firemní dokumenty charakterizující objem nákupu zboží za dané období, firemní letáky s nabídkou zboží, statistiky nákupů a databáze podporovaných dodavatelů)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová