Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vytvoření návrhů poptávky při obchodním jednání v rámci podporované psychologie nákupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést veškeré specifické údaje, které musí obsahovat přesně definovaná poptávka na zboží Ústní ověření
b Stanovit na základě dat a komunikace s pracovištěm odbytu základní strukturu požadovaného zboží a sortimentu v rámci stálých či nových dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat základní aspekty správné aplikované psychologie nákupu a stanovit optimální formu způsobu komunikace s dodavateli Ústní ověření
d Stanovit postup prací při zadávání poptávky dodavatelům na tuzemském trhu či při zadávání požadovaných specifik poptávky na elektronických burzách Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit cenovou nabídku pravidelných bulletinů dodavatelů včetně akčního či letákového zboží, které je zasíláno na úsek odbytu Praktické předvedení a ústní ověření
f Komunikovat s dodavateli (telefonicky, e-mailem, faxem) na realizaci dodávek (závozů) a sjednávat podmínky pro realizaci dodavatelských soutěží či věrnostních programů v rámci nákupu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání technik a postupů obchodního vyjednávání v rámci nákupu zboží a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit cenovou nabídku konkurenčních výrobků, vytvořit a předat podklady cenových průzkumů pro manažera nákupu velkoobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit zdroje pro možné vyhledávání a doporučování alternativ nabídky výrobků za stávající dodavatele Ústní ověření
c Popsat a definovat význam využívání systému EDI při komunikaci s dodavateli (EDI - Electronic Data Interchanges) Ústní ověření
d Vystavit objednávku na nákup vybraného zboží od dodavatele Praktické předvedení
e Vystavit elektronický doklad a zajistit přenos objednávky za využití systému EDI podporovanému dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat dodržování obchodních podmínek v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení a ústní ověření
g Zajistit realizaci reklamačního řízení na danou dodávku včetně vyplnění reklamačního listu Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit postup hodnocení jednotlivých dodavatelů v rámci objemu odběrů a navrhovat optimalizaci databáze podporovaných dodavatelů Ústní ověření
i Zajistit aktualizaci obchodních podmínek v rámci smluv ve spolupráci s dodavateli zboží Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhovat možné (potencionální) objednávky druhu a množství zboží manažeru prodeje velkoobchodu na základě stavu zboží na skladě Praktické předvedení a ústní ověření
k Definovat základní obchodní podmínky, které jsou obsaženy v obchodní smlouvě mezi velkoskladem a dodavatelem (výrobcem) zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a příprava pravidelných podkladů hodnotících kritérií v rámci jednotlivých dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat data o objemech nákupů od jednotlivých dodavatelů za dané časové období (kvartálně) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat získaná data do prezenční formy za využití softwarového kancelářského balíčku pro manažera nákupu velkoobchodu a vedení firmy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provézt jednoduchý firemní (interní) průzkum zjišťující zpětnou odezvu od zaměstnanců firmy v rámci hodnocení dodávek od dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit data spokojenosti s dodávkami zboží v rámci velkoskladu (hodnocení vedoucím velkoskladu a řadovými zaměstnanci) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit aktuální nabídky podporovaných a potencionálních dodavatelů podle stanovených hodnoticích kritérií (způsobilost dodavatele, jakost zboží, termín dodání, úplnost objednaného zboží, platební podmínky, pružnost a rychlost dodávek, komunikace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení administrativní agendy v obchodně provozní jednotce úseku nákupu zboží a materiálu na sklad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zalistovat nové výrobky do elektronického skladového systému a vytvořit kartu zboží (elektronická a tištěná verze) včetně veškerých specifických údajů – tzv. listing Praktické předvedení a ústní ověření
b Aktualizovat databázi zboží v objednávkovém systému firmy při dodání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést evidenci vystavených objednávek podle časového hlediska a charakteristiky dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést evidenci obchodních smluv s podporovanými dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
e Vést evidenci reklamací a neúplných dodávek od dodavatelů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení a ústní ověření
f Třídit, ukládat a zařazovat písemnosti nákupů do složek desek, pořadačů apod., podle pokynu manažera odbytu velkoobchodu v příslušných kancelářských prostorách a archivech Praktické předvedení a ústní ověření
g Vést evidenci skladovaného zboží, včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách Praktické předvedení a ústní ověření
h Zpracovat a vyhodnotit evidenci závazků vůči dodavatelům a stanovit časový harmonogram jejich plnění Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit základní náležitosti obsažené v úřední a obchodní korespondenci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat nabídku zboží jednotlivých dodavatelů v souvislosti s uzavíráním či prodlužováním obchodních smluv v rámci budoucí obchodní spolupráce Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat plnění plánů a dosažených výsledků a definovat základní hodnoticí kritéria zaměřená na dodavatele z pohledu velkoobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat pravidelný měsíční přehled nákupů zboží v rámci podporovaných dodavatelů (optimalizace), včetně logistiky a nákladů na skladování v rámci doby uskladnění zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést evidenci množství naskladněného zboží podle jednotlivých značek a druhů sortimentu, včetně zhodnocení obrátkovosti daného typu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a zajistit pravidelný průzkum potencionálních dodavatelů v rámci firmy na trhu nebo v rámci nákupní aliance (pokud je velkoobchod jejím členem) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit přidané hodnoty nákupů u jednotlivých dodavatelů (např. množstevní slevy, původ zboží - regionalita, logistika, reklamační podmínky dodávky, certifikace výrobků, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat a vyhodnotit (čtvrtletně) podklady pro kalkulace skladových nákladů příchozího zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/nakupci#zdravotni-zpusobilost).

V den zkoušky v době přípravy na zkoušku autorizovaná osoba zadá uchazeči tři úkoly:

1. úkol - je zaměřený na zpracování dat, které vychází ze statistických údajů firmy (objemy nákupu) za dané časové období (maximální rozsah dat je podle náročnosti stanoven v délce do 1 měsíce). Uchazeč vyjádří vývoj nákupu daného sortimentu podle kategorizace zboží a stanoví nákupní chování velkoskladu. Výstupy zpracuje elektronicky na PC. Jednotlivé výstupy ve formě tabulek, grafů a slovních výstupů budou v průběhu realizace zkoušky (ve stanoveném hodnoticím kritériu) prezentovány za využití dataprojektoru autorizované osobě. Délka prezentace se bude odvíjet od náročnosti a velikosti poskytnutých dat ze strany autorizované osoby.

 

2. úkol - uchazeč zpracuje data velkoskladu v rámci tří předcházejících účetních období. Autorizovaná osoba vybere 2 až 5 položek, které budou sledovány, vyhodnocovány. Uchazeč stanoví četnost dodávek vybraného zboží, hodnoticí kritéria výběru dodavatele, obchodní podmínky a stanovení skladových nákladů v rámci uskladnění zboží v závislosti na fyzických rozměrech (například velikost, hmotnost, objem, způsob skladování)

 

3. úkol - uchazeč stanoví návrh marketingového průzkumu podporovaných, tak i potencionálních dodavatelů na trhu a stanoví návrhy a zdroje pro možnou analýzu současné situace na trhu v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů (dodavatelé a velkoobchod). Součástí tohoto úkolu je i vytvoření návrhu marketingového průzkumu zaměřeného na zaměstnance firmy, sloužícího k zjištění spokojenosti pracovníků s jednotlivými dodávkami, zhodnocení náročnosti při manipulaci se zbožím, skladováním či vychystáváním zboží (včetně hodnocení administrativní náročnosti ve skladu). Jednotlivé výstupy ve formě tabulek, grafů a slovních výstupů budou v průběhu realizace zkoušky (ve stanoveném hodnoticím kritériu) prezentovány za využití dataprojektoru autorizované osobě.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu nebo ekonomiky nebo managementu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zásobování a nákupu.
 2. Vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu nebo ekonomiky nebo managementu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zásobování a nákupu.
 3. Profesní kvalifikace 66-017-M Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu + střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu nebo ekonomiky nebo managementu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zásobování a nákupu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost k realizaci zkoušky s on-line připojením k internetu (učebna, zasedací místnost apod.), vybavená kancelářským stolem, kancelářskou židlí
 • počítač s tiskárnou, vybavený operačním systémem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů)
 • kalkulačka, psací potřeby, kancelářský papír
 • podnikový systém firmy a systém EDI pro elektronickou výměnu dat
 • skladovací prostory velkoobchodu o minimální rozloze 30 m2
 • on-line elektronický skladový, nákupní a odbytový software či fyzická evidence zboží a objednávkový systém
 • platná legislativa zaměřená na reklamace a reklamační listy
 • dopravní, skladové a obchodní tiskopisy v minimálním počtu pěti kusů jednoho druhu (např.: objednávkové listy, přijaté faktury, příjemka a dodací listy, vzor obchodní smlouvy, letáky a bulletiny dodavatelů)
 • platný manipulační a provozní řád

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová