Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Pracovník obsluhy bioplynových stanic
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení
b Používat technickou dokumentaci bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat se servisními příručkami strojů a zařízení bioplynové stanice Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající postup práce při údržbě a drobných opravách strojů a zařízení bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a pomocné hmoty potřebné pro údržbu a drobné opravy strojů a zařízení bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit z technické dokumentace a servisních příruček údaje pro údržbu, drobné opravy, provoz a obsluhu strojů a zařízení bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úkony pravidelné údržby strojů a zařízení bioplynové stanice Ústní ověření
b Provést běžnou údržbu a drobné opravy strojů a zařízení bioplynové stanice Praktické předvedení
c Popsat povolené činnosti osoby poučené pro práci s elektrickými zařízeními v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., v platném znění v provozu bioplynové stanice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem, skladování a zpracování surovin pro bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení skladové evidence při příjmu surovin a provést stanovený denní záznam týkající se množství a druhu přijatých surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit princip výroby bioplynu a stručně popsat faktory, které mají vliv na efektivitu výroby Ústní ověření
c Popsat vhodnost použití jednotlivých surovin pro výrobu bioplynu Ústní ověření
d Předvést proces naskladnění, navrstvení a mísení surovin Praktické předvedení
e Odebrat vzorek vstupní suroviny do bioplynové stanice a vysvětlit stanovení obsahu sušiny ve vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní princip fungování bioplynové stanice Ústní ověření
b Předvést obsluhu dopravního a naskladňovacího zařízení a naskladnění do fermentoru Praktické předvedení
c Předvést odečet a interpretaci měřicích a kontrolních prvků na bioplynové stanici, uvést důvod a princip sledování ukazatelů kvality výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést záznam sledovaných ukazatelů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat průběh obsluhy během provozního dne Ústní ověření
f Předvést kontrolu funkčnosti bioplynové stanice jako celku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních požadavků a zamezení vzniku škod v podmínkách bioplynových stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nestandardní situace, které je možné na bioplynové stanici očekávat Ústní ověření
b Popsat akutní opatření v případě havarijních stavů ohrožujících zdraví osob nebo při hrozících velkých škodách na majetku či životním prostředí Ústní ověření
c Popsat další průběh řešení havarijních stavů a nestandardních stavů, které nevyžadují akutní řešení Ústní ověření
d Popsat základní dokumenty upravující provoz bioplynové stanice a jejich dopady na činnost obsluhy bioplynové stanice Ústní ověření
e Předvést standardní kontroly bezpečnostních prvků v provozu bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat během zkoušky všechny zásady BOZP, vysvětlit základní i specifická (výbuch, otrava plyny, udušení nedostatkem kyslíku) rizika práce s bioplynovou technologií a zásady, jak tato rizika eliminovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové toky v rámci bioplynové stanice, včetně charakteristiky materiálových výstupů Ústní ověření
b Vysvětlit obecná pravidla a normy pro nakládání s digestátem a jeho aplikaci nebo další úpravu Ústní ověření
c Předvést ovládání zařízení pro manipulaci s digestátem, případně separátem a fugátem Praktické předvedení
d Nakládat správně s odpady vznikajícími v provozu bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-obsluhy-bioplyn#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška se skládá z teoretického ověření znalostí formou ústní zkoušky. Dále jsou prověřeny praktické dovednosti uchazeče přímo na zařízení bioplynové stanice, které uchazeč komentuje a doplňuje teoretickými i praktickými znalostmi.

U kompetence Orientace v technické dokumentaci je ověřována dovednost práce s písemnými podklady (návody ke strojům a zařízením, servisními příručkami, provozním deníkem).

 

U kompetence Údržba a opravy strojů a zařízení v kritériu b) bude uchazeč provádět úkony, které souvisí s denní a týdenní údržbou vedené v provozním deníku a drobné mechanické opravy - např. výměnu a mazání řetězů, ozubených kol, ložisek, kontrolu jističů a motorových spouštěčů. Následně uchazeč zaznamená provedenou údržbu a opravy do provozního deníku.

 

U kompetence Obsluha zařízení bioplynové stanice v kritériu f) uchazeč zkontroluje jednotlivá zařízení bioplynové stanice na ovládacím panelu a následně zařízení zkontroluje při obchůzce: provede kontrolu mazání řetězových dopravníků, kontrolu práce míchadel ve fermentoru, kontrolu bezpečnostních plynových pojistek na fermentorech a defermentorech a kontrolu množství a kvality provozních kapalin, v závislosti na konkrétním provozu bioplynové stanice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká bioplynová asociace

Evropská bioplynová asociace

Bioklastr

Bioplyn Třeboň, s. r. o.