Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik konstruktér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy konstrukční dokumentace Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci v oblasti strojírenství Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v normách v oblasti strojírenství Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se ve Strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování technologičnosti, unifikace a typizace při zpracovávání konstrukčních řešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti unifikace, technologičnosti a typizace konstrukčního řešení na konkrétním příkladě (např. výrobní výkres součástí strojů a zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Vypracovávání konstrukční dokumentace strojírenských výrobků a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat konstrukční dokumentaci strojírenských výrobků a jejich částí dle zadání Praktické předvedení
b Předvést znalost CAD systémů pro návrh a kreslení výkresové dokumentace dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracovávání konstrukčních řešení jednoduchých strojírenských výrobků, jednoduchých přípravků, nástrojů, nářadí apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsoby řešení jednotlivých uzlů strojírenských výrobků dle zadání, vypracovat návrhy, výpočty Praktické předvedení
b Vypracovat výrobní výkresy strojírenských výrobků dle zadání včetně volby materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pevnostní výpočty nenáročných strojních součástí a kovových konstrukcí jednoduše namáhaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pevnostní kontrolu strojní součásti, dílu dle zadání Praktické předvedení
b Vyhodnotit pevnostní výpočet strojní součásti, dílu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování postupů, návodů a dalších podkladů pro testování, používání a technické podmínky výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat doplňkovou konstrukční dokumentaci (např. technické podmínky, podmínky dodávky) pro zadaný strojírenský výrobek Praktické předvedení
b Vypracovat návod k použití zadaného strojírenského výrobku Praktické předvedení
c Vypracovat návod k testování zadaného strojírenského výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba materiálů a polotovarů pro konstruované součásti, navrhování způsobů jejich tepelného zpracování a povrchových úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout materiál strojní součásti dle zadání (výrobní výkres s popisem použití strojní součásti) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout tepelné zpracování strojní součásti dle zadání (výrobní výkres s popisem použití strojní součásti) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout povrchovou úpravu součástí dle zadání (výrobní výkres s popisem použití součásti) Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit základní znalost vlastností materiálů strojních součástí dle zadání (Re, Rm, A) a nalezení různých ekvivalentů dle EN norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy konstrukční dokumentace a předvést vedení této dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést různé možnosti kódování konstrukční dokumentace pro její přehlednou archivaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-kons#zdravotni-zpusobilost).

Vhodný je komplexní způsob zadání zkoušky, jehož výsledkem bude návrh strojní součásti či skupiny součástí, její pevnostní kontrola (na příkladech výpočtů součástí), vypracování jejího výkresu na PC se všemi náležitostmi, tj. tvarem, rozměry, rozměrovými a geometrickými tolerancemi, jakostmi povrchu, povrchovou úpravou, navržením jakosti materiálu a jeho tepelným zpracováním.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci, kritérium b), c), d) uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry výroby zadané jedné součásti včetně strojního vybavení.

U odborné kompetence Vypracovávání konstrukční dokumentace strojírenských výrobků a jejich částí, kritérium a), b) uchazeč vypracuje konstrukční dokumentaci jednoho zadaného strojírenského výrobku a jejich částí a předvede znalost CAD systémů pro návrh a kreslení výkresové dokumentace.

U odborné kompetence Zpracovávání konstrukčních řešení jednoduchých strojírenských výrobků, jednoduchých přípravků, nástrojů, nářadí apod., kritérium a), b) uchazeč stanoví způsoby řešení jednotlivých uzlů výroby jednoho zadaného výrobku, vypracuje jeho výrobní výkres včetně volby materiálů.

U odborné kompetence Pevnostní výpočty nenáročných strojních součástí a kovových konstrukcí jednoduše namáhaných, kritérium a), b) uchazeč provede pevnostní kontrolu jedné zadané strojní součásti a vyhodnotí pevnostní výpočet.

U odborné kompetence Zpracování postupů, návodů a dalších podkladů pro testování, používání a technické podmínky výrobku, kritérium a), b), c) uchazeč vypracuje doplňkovou konstrukční dokumentaci jedné zadané strojní součásti a vypracuje návod k použití a návod na testování.

U odborné kompetence Volba materiálů a polotovarů pro konstruované součásti, navrhování způsobů jejich tepelného zpracování a povrchových úprav, kritérium a) až d) uchazeč navrhne materiál jedné zadané strojní součásti včetně tepelného zpracování a povrchové úpravy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŽĎAS, a. s.

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

František Zalaba, s. r. o.