Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Muzejní edukátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v aktuálním muzejně edukačním dění v domácím i zahraničním prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývoj muzejnictví v České republice v kontextu světové muzejní kultury Ústní ověření
b Uvést přehled nejvýznamnějších muzeí v České republice a ve světě a stručně charakterizovat jejich zaměření Ústní ověření
c Charakterizovat nejvýznamnější muzea v daném regionu Ústní ověření
d Objasnit současné muzejně edukační trendy v České republice a ve světě Ústní ověření
e Objasnit význam ochrany kulturního dědictví a rolí paměťových institucí v českém prostředí Ústní ověření
f Vysvětlit postavení muzejní edukace v rámci prezentační role muzeí a galerií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Stanovení edukační koncepce a strategie muzea

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit edukační možnosti daného muzea Ústní ověření
b Vypracovat návrh edukační koncepce a strategie daného muzea formou tezí Praktické předvedení
c Objasnit vlastní návrh edukační koncepce a strategie daného muzea dle zpracovaných tezí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujích se k muzejní edukační činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat specifika jednotlivých cílových skupin z hlediska psychického vývoje a zdravotního stavu a jejich vliv na zajištění vzdělávacích aktivit Ústní ověření
b Charakterizovat význam celoživotního vzdělávání. Vysvětlit pojmy: formální, neformální a informální vzdělávání; zájmové vzdělávání, edutainment (zábavné vzdělávání) Ústní ověření
c Popsat stupně vzdělávání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Stanovení cílů muzejní edukace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a rozlišit vzdělávací cíle edukační činnosti pro skupiny návštěvníků (např. pro děti, veřejnost, základní školy, pro střední školy a specifické skupiny) Ústní ověření
b Stanovit vzdělávací cíl a obsah konkrétního vzdělávacího programu (projektu) na určité téma pro stanovenou cílovou skupinu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Navržení a zpracování edukačního programu muzea

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat konkrétní vzdělávací projekt na základě stanoveného vzdělávacího cíle Praktické předvedení
b Navrhnout k vzdělávacímu projektu nástroje pro evaluaci jeho efektivity Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit použití metod a forem muzejní edukace Praktické předvedení
b Předvést a objasnit využití prostředků informačních a komunikačních technologií pro muzejní edukaci s uvedením příkladů Praktické předvedení
c Charakterizovat přínos a možnosti využití interaktivních prostředků v edukační činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Prezentace muzejní edukační činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat a obhájit připravený projekt Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout tematiku odborného přednáškového cyklu pro veřejnost s využitím sbírkového fondu muzea a s využitím interaktivních prvků (formou tezí) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat nabídku aktivit pro konkrétní typ školy s využitím fondu muzea Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit a předvést prezentaci daného muzea (nebo muzejního objektu nebo sbírky) Praktické předvedení
e Uvést příklady pomůcek a doplňkových materiálů v muzejní edukaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Uplatňování profesionálního jednání a komunikace v muzejní edukační činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci s ohledem na typ klienta a cílové skupiny a vysvětlit zásady této komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit komunikaci s problémovými návštěvníky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit způsob zajištění bezpečnosti návštěvníků muzejní edukace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě profesní životopis a rovněž doloží znalost anglického jazyka na minimální úrovni jazykových znalostí B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Tato profesní kvalifikace je zaměřena jednak na edukační činnost muzeí, tak i na edukační činnost muzeí umění (galerií).

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči v předstihu po vzájemné dohodě konkrétní pokyny pro splnění kompetencí Stanovení edukační koncepce a strategie muzea, Stanovení cílů muzejní edukace, Navržení a zpracování edukačního programu muzea a Prezentace muzejní edukační činnosti, a to v termínu 25 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Uchazeč odevzdá nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky zpracovaný vzdělávací projekt a další podklady podle výše uvedených kompetencí; tyto zašle na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky.

 

V kompetenci Orientace v aktuálním muzejně edukačním dění v domácím i zahraničním prostředí, kritérium hodnocení c) je za daný region považován region, ve kterém se nachází autorizovaná osoba.

 

Pro ověření kompetence Stanovení edukační koncepce a strategie muzea, kritérium hodnocení a) autorizovaná osoba určí po dohodě s uchazečem konkrétní muzeum. Pro kritérium hodnocení b) uchazeč vypracuje návrh edukační koncepce a strategie daného muzea formou tezí v předstihu před konáním zkoušky.

 

Při ověřování kompetence Orientace v pedagogicko-psychologických pojmech vztahujících se k muzejní edukační činnosti, kritérium hodnocení a) uchazeč vysvětlí základní rysy psychologického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku, dospívajících, dospělých, seniorů; taktéž v případě sociálních a etnických skupin ve společnosti. Na příkladech objasní vliv zdravotního stavu nebo zdravotního hendikepu na přípravu a zajištění aktivit.

 

Na základě kompetence Stanovení cílů muzejní edukace, kritérium hodnocení b) bude vymezeno zpracování vzdělávacího projektu. Autorizovaná osoba určí v předstihu po dohodě s uchazečem konkrétní téma vzdělávacího projektu a cílovou skupinu, pro kterou bude zpracován vzdělávací projekt. Projekt bude zaměřen tematicky, např. regionálně, oborově nebo zájmově; cílovou skupinou se rozumí např. děti, veřejnost, základní školy, střední školy.

 

Pro ověření kompetence Navržení a zpracování edukačního programu muzea autorizovaná osoba stanoví v předstihu rozsah a formální zpracování vzdělávacího projektu. Projekt bude obsahovat vymezení cílů, obsahu, metod a prostředků a doplňujících materiálů v min. rozsahu 4 normostrany strojopisu + obrazová příloha.

 

Kompetence Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace, kritéria hodnocení a), b) bude ověřena při prezentaci vlastního projektu uchazeče.

 

Pro ověření kompetence Prezentace muzejní edukační činnosti, kritéria hodnocení b), c), d) zpracuje uchazeč v předstihu před konáním zkoušky veškeré podklady; jejich tematika a rozsah bude upřesněn v předstihu po dohodě s autorizovanou osobou. Podklady pro kritéria hodnocení b), c) budou zpracovány formou tezí. Pro kritérium hodnocení d) bude zpracována prezentace pro předvedení v délce 10-15 minut.

 

Na základě využití znalostí a dovedností kompetence Uplatňování profesionálního jednání a komunikace v muzejní edukační činnosti, kritérium hodnocení b) probíhá praktické předvedení a obhajoba zpracovaného vzdělávacího projektu a dalších prací v rámci tohoto hodnoticího standardu; kritérium hodnocení c) je zaměřeno na řešení situace např. s nespokojenými návštěvníky s výkladem průvodce, s hlučnými a vyrušujícími klienty, dále s projevy nepřiměřeného chování vůči kustodům a průvodcům, řešení odpovědí na písemné stížnosti, dále vracení vstupného.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní muzeum

Muzeum hlavního města Prahy

Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

Moravské zemské muzeum