Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Výpravčí
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v obecné legislativě železniční dopravy a základní pracovněprávní legislativě, v interních předpisech a dokumentech provozovatele dráhy pro činnost výpravčího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy a interní předpisy provozovatele dráhy Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy provozovatel dráhy a provozovatel drážní dopravy včetně jejich práv a povinností Ústní ověření
c Vyjmenovat nejdůležitější základní pracovněprávní předpisy týkající se železniční dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní dopravní dokumentaci a pomůckách pro výkon dopravní služby výpravčího a pohyb v provozované dopravní cestě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty Základní dopravní dokumentace (staniční řád, přípojový provozní řád apod.) včetně obsahové problematiky a předvést praktické používání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat potřebné pomůcky grafikonu vlakové dopravy pro výkon dopravní služby a předvést praktické používání Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný průřez apod.) Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost interních předpisů pro pohyb v kolejišti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v zabezpečovacích, sdělovacích, telekomunikačních zařízeních a informačních systémech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy zabezpečovacího zařízení Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní druhy sdělovacího a telekomunikačního zařízení Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat ostatní zařízení schválená pro řízení a organizování drážní dopravy Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy a účely použití informačních systémů (vizuální, zvukové apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zabezpečovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy výhybek a výkolejek (jejich části a funkce včetně způsobů zabezpečení) Písemné a ústní ověření
b Popsat jednotlivé druhy zámků výhybek a výkolejek, druhů klíčů včetně jejich označení Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost obsluhy výhybek a výkolejek Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
d Prakticky prokázat znalost obsluhy výhybek a výkolejek během poruchových stavů včetně náhradního způsobu zabezpečení Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
e Prokázat znalost základních druhů zabezpečovacího zařízení (staniční, traťové a přejezdové) včetně obsluhy Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
f Prokázat znalost postupů obsluhy při poruchových stavech na základních druzích zabezpečovacího zařízení (staniční, traťové, přejezdové) včetně ohlašování a dokumentace Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha sdělovacího a telekomunikačního zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy sdělovacího a telekomunikačního zařízení Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost obsluhy sdělovacího a telekomunikačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsluhu sdělovacího a telekomunikačního zařízení během poruchových stavů včetně ohlašování a dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních ustanoveních z organizování a řízení drážní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a používat základní pojmy z dopravního a návěstního předpisu Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost druhů a zásad číslování kolejí, číslování výhybek a výkolejek a označování dopravních stanovišť Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obecná ustanovení o dopravní službě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy pomocí návěstidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy návěstidel včetně jejich označování, umisťování a jejich návěstí. U návěstí vysvětlit význam Písemné a ústní ověření
b Popsat další druhy návěstidel (přidružená, varovná, pro pomalou jízdu, na vozidlech atd.) včetně jejich významu a použití Písemné a ústní ověření
c Popsat postupy při poruchách návěstidel včetně způsobů povolení jízdy kolem neobsluhovaných návěstidel Písemné a ústní ověření
d Popsat rozdělení stanic podle návěstí hlavních návěstidel a způsob jejich označování v tabelárním jízdním řádu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy při posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem posun, posunovací obvod, posunový díl a posunová cesta a zásady pro provádění a organizaci posunu Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy posunu (k označníku, za označník, bez posunové čety atd.) Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat povinnosti zaměstnanců zúčastněných na posunu Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost ručních návěstí pro posun včetně významu Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat zásady a postupy pro zajišťování vozidel proti ujetí včetně druhů zajišťovacích prostředků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy při posunu mezi dopravnami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem posun mezi dopravnami a zásady pro provádění a organizaci posunu mezi dopravnami (obsluha přejezdů, odvoz vlaků apod.) Písemné a ústní ověření
b Sjednat jízdu posunu mezi dopravnami včetně jejího zabezpečení, vést dopravní dokumentaci a sepsat písemný pokyn pro posun mezi dopravnami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy podle grafikonu vlakové dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy vlaků podle jejich pravidelnosti, určení a druhu dopravy včetně druhových zkratek Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v jednotlivých druzích jízdních řádů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy při náskoku a zpoždění vlaků Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat způsoby zabezpečení jízd vlaků Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pojem předvídaný odjezd a skutečný odjezd včetně zásad jejich ohlašování a rušení Písemné a ústní ověření
f Prokázat znalost zabezpečení jízd vlaků na tratích s telefonickým dorozumíváním včetně sjednání a vedení dopravní dokumentace výpravčího a strážníka oddílu Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost zabezpečení jízd vlaků na tratích vybavených poloautomatickým blokem včetně sjednání a vedení dopravní dokumentace výpravčího a strážníka oddílu Praktické předvedení a ústní ověření
h Prokázat znalosti zabezpečení jízd vlaků na tratích vybavených automatickým blokem včetně sjednání a vedení dopravní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
i Prokázat znalosti zabezpečení jízd vlaků na tratích vybavených automatickým hradlem včetně sjednání a vedení dopravní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
j Prokázat znalosti zabezpečení jízd vlaků na dvou a vícekolejných tratích, vybavených zabezpečovacím zařízením pro jednosměrný nebo obousměrný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
k Sjednat jízdu vlaku s postrkem u jednotlivých typů zabezpečení jízd vlaků Písemné a ústní ověření
l Prokázat znalosti zabezpečení jízd vlaků při poruchách traťového zabezpečovacího zařízení včetně vedení dopravní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
m Popsat postupy při nemožném dorozumění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c), d), e), f), j), k), l), m) a jedno z kritérií g), h), i).
5

Organizování a řízení drážní dopravy na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením a na dvou a vícekolejných tratích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip tratě s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady pro jízdy posunu mezi dopravnami a výluky na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy při vjezdu a odjezdu vlaku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vymezení vlakových cest a vyjmenovat podmínky pro zajištění vjezdu vlaku na obsazenou kolej Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti ohlašování přípravy nebo rušení vlakové cesty včetně vedení dopravní dokumentace výpravčího a výhybkáře Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalosti při přechodu na telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalosti při výpravě vlaku a sledování jízd drážních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady pro určení místa zastavení vlaku ve vztahu k zajištění bezpečnosti cestujících Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady a postupy při nepředvídaném návratu vlaku ze širé trati a jízdě vlaku po částech Ústní ověření
g Popsat zásady Výluky dopravní služby včetně zápisů do dopravní dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy písemnými rozkazy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy písemných rozkazů včetně jejich účelu použití Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti při sepisování a vydávání písemných rozkazů včetně jejich rušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy na elektrizovaných tratích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady pro řízení jízd vlaků na elektrizovaných tratích včetně poruch trakčního vedení a hlášení závad Písemné a ústní ověření
b Popsat obluhu úsekových odpojovačů včetně jejich ochranných pomůcek Ústní ověření
c Vyjmenovat zásady při posunu elektrickým hnacím vozidlem Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat návěsti pro elektrický provoz včetně jejich významu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy na železničních přejezdech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem přejezd a vyjmenovat způsoby zabezpečení přejezdů Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit návěsti přejezdníků včetně jejich významu Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat zásady pro střežení přejezdu, sunutí vlaku a posun mezi dopravnami přes přejezdy Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost při poruchách a výlukách kolejí, přejezdů a přejezdníků včetně vedení dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy při výlukách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy výluk, postupy při zahájení, přerušení a ukončení výluky včetně způsobu krytí vyloučeného úseku včetně vedení dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsah výlukového rozkazu a jeho Zmocnění Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti zaměstnanců zúčastněných na výluce (funkce a činnosti) Ústní ověření
d Popsat způsoby zajištění jízd vozidel na a z vyloučené koleje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy speciálních vozidel, nutných pomocných vlaků a vlaků s mimořádnými zásilkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady dopravy speciálních vozidel a vozidel nezaručujících součinnost s kolejovými úseky a vyjmenovat, která vozidla to jsou Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat podmínky při jízdách nutných pomocných vlaků Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat podmínky při dopravě mimořádných zásilek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování a řízení drážní dopravy při mimořádnostech a mimořádných událostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pojem mimořádnost a mimořádná událost v drážní dopravě Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat činnosti na místě vzniku mimořádné události včetně kompetencí zaměstnanců vyšetřujících příčinu vzniku mimořádné události Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost při zajištění jízd vozidel při zhoršené povětrnostní situaci včetně ověření volnosti a průjezdnosti trati Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování vstupního školení bezpečnosti práce pro osoby vstupující na provozovanou železniční dopravní cestu, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrana (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?kod_sm1=14&id_jp=5349).

 

Metodické pokyny

Organizace zkoušky probíhá v souladu s předpisem provozovatele dráhy o odborné způsobilosti.

Zkouška se skládá ze tří částí: písemná zkouška, ústní zkouška a praktická zkouška.

První den zkoušky se koná písemná část zkoušky, kde uchazeč prokáže znalost všech kompetencí písemnou formou. V případě, že v písemné části zkoušky bude výsledné hodnocení „nesplnil“, není možné pokračovat v ústní a praktické části zkoušky a výsledné hodnocení zkoušky bude "nevyhověl". Druhý, respektive třetí den se koná ústní a praktická část zkoušky, kde uchazeč ústně a formou praktického předvedení prokazuje odborné dovednosti a znalosti v celém rozsahu všech požadovaných kompetencí.

U kompetence Organizování a řízení drážní dopravy podle grafikonu vlakové dopravy, kde není požadováno splnění všech kritérií hodnocení, zkoušející vybere jedno z kritérií hodnocení g), h), i) a zadá ho uchazeči.

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

Při ověřování kritérií formou didaktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Písemná část zkoušky může být vykonána na PC. Pro praktickou část zkoušky, lze využít i vhodný výukový trenažér.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, akciová společnost