Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve složení a základních vlastnostech tvarovek z polyuretanové pěny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vlastnosti chemikálií pro výrobu tvarovek z měkkých a integrálních polyuretanových (dále jen PUR) pěn a jejich význam v tvarovce Ústní ověření
b Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami Ústní ověření
c Popsat vlastnosti a rozdíly tvarovek a vyjmenovat rozdíly tvarovek určených pro čalouněný výrobek nebo pro samostatný díl z integrální pěny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v průvodní dokumentaci výroby tvarovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci, technický popis zařízení, popis ovládacího panelu a nastavení parametrů v listinné nebo elektronické podobě Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Čištění, temperování a separace forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit formy od nečistot, PUR pěny a zbytků chemikálií Praktické předvedení
b Temperovat formy Praktické předvedení
c Vystříkat formy předepsaným separačním roztokem Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vkládání polotovarů do forem před plněním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem Praktické předvedení
b Připravit pomůcky a materiály pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
c Vhodně nastavit na ovládacím panelu parametry pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
d V souladu s technologickým postupem nebo výrobním předpisem daného výrobku vložit do forem konstrukční prvky, kostry, zpevňující nebo upevňovací prvky a výztuhy, pružicí prvky kovové i nekovové a pomocné materiály Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstřikování a zpěňování tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní směšovací vstřikovací zařízení a zvolit směs chemikálií podle parametrů výrobku, podmínek vypěňování a s ohledem na technický list pro PUR systém a výrobní předpis daného výrobku Praktické předvedení
b Dávkovat směs chemikálií na výrobu PUR pěny do forem podle parametrů výrobku a s ohledem na technický list pro PUR systém a výrobní předpis daného výrobku Praktické předvedení
c Po technologické době vyjmout hotové výrobky z formy Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vakuové nebo mechanické otevírání buněk tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat podle zadání autorizované osoby vakuové nebo mechanické zařízení k otevírání buněk tvarovky při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
b Provést vizuální kontrolu otevření buněk PUR pěny tvarovky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a kontrola hmotnosti tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu vypěnění, oříznout přetoky, začistit okraje tvarovky Praktické předvedení
b Zkontrolovat hmotnost tvarovky zvážením na váze Praktické předvedení
c Uložit tvarovku k zrání na určené místo Praktické předvedení
d Tvarovku s vadou vypěnění vyřadit nebo opravit po době zrání lepením a očištěním Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických výrobků a materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
e Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-polotova#zdravotni-zpusobilost).

Při zkoušce uchazeč zhotoví podle zadání autorizované osoby jednu tvarovku a jednu tvarovku opraví.

Příklady zadání:

  • tvarovka sedadla křesla se záliskem
  • tvarovka opěradla křesla se záliskem
  • tvarovka sedadla židle bez zálisku
  • oprava libovolné tvarovky lepením

 

V kritériích hodnocení odborné kompetence Orientace ve složení a základních vlastnostech tvarovek z polyuretanové pěny je třeba požadovat a ověřit znalost chemikálií a jejich vlastností ovlivňujících kvalitu a požadované vlastnosti tvarovky, včetně možnosti dosažení samozhášenlivosti, znalost rizik zpracovávaných chemikálií a znalost vlivu atmosférických podmínek na proces vypěňování.

 

Ověřování kritérií hodnocení formou "Písemné a ústní ověření" bude probíhat formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku.

 

Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Jitona, a. s., Klatovy

Kapa Zlín, spol. s r. o.

MEDIA MIX, s. r. o.