Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika gumárenských technologií, materiálů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky gumárenské výroby a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, charakterizovat jejich vlastnosti a vysvětlit jejich použití v gumárenské technologii Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního výrobku a objasnit funkci komponent Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a v provozní dokumentaci technologických procesů v gumárenských výrobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v legislativních předpisech, normách ISO a v provozní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata, výkresy, předpisy a základní postupy gumárenské výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány…) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování technologických postupů v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technologický postup v gumárenské výrobě, vypracovat příslušnou dokumentaci včetně identifikace rizik Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsoby sběru a vyhodnocování údajů a dat z výrobního procesu a vysvětlit jejich využití pro řízení procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat příčiny odchylek ve výrobním procesu a navrhnout opatření na jejich eliminaci či odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit a definovat způsob kontroly vstupů a výstupů v gumárenské výrobě Písemné a ústní ověření
e Navrhnout používání pracovních pomůcek pro jednotlivé pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit a kontrolovat technologické procesy a pracovní postupy v gumárenské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit významnost odchylek z hlediska legislativních požadavků a navrhnout opatření na eliminaci či odstranění odchylek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení
b Navrhnout a dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
c Používat pracovní oděv a přidělené ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá pro vybranou technologii dle výrobního programu, autorizovaná osoba o výrobním programu informuje uchazeče (písemně při vyhlášení termínu zkoušky, minimálně 1 měsíc před jejím konáním). Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí např. průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály. Provádí sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze technologických procesů.

Písemné ověřování probíhá formou vypracování odpovědí na zadané otázky (popsat jednotlivé kroky gumárenské výroby).

Odborná kompetence "Sestavování technologických postupů v gumárenské výrobě", kriterium a): na základě výkresů či schémat uchazeč vysvětlí funkci stroje, případně výrobní linky a výrobního procesu.

Odborná kompetence "Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě", kriterium a): při hodnocení výsledků technologického procesu uchazeč použije PC s vyhodnocovacím software.

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde se realizuje zkouška) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Continental Barum, s. r. o.

MITAS, a. s.

SPŠ Otrokovice