Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Dispečer silniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování vozidel v silniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jakými způsoby se získávají a sjednávají zakázky pro vytěžování vozidel v silniční dopravě Ústní ověření
b Sjednat zakázku pro vytěžování vozidel v silniční dopravě a vypracovat návrh přepravní smlouvy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kalkulace ceny přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nákladových položek při tvorbě ceny přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat cenovou nabídku pro konkrétní trasu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech týkajících se obchodních a závazkových vztahů v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních ustanovení občanského zákoníku týkajících se přepravní smlouvy Písemné ověření - test
b Prokázat znalost účelu a působnosti úmluvy CMR Písemné ověření - test
c Vyplnit nákladní list CMR Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat základní znalost dodacích podmínek Incoterms 2000 Písemné ověření - test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předpisech týkajících se silniční nákladní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost dohody ADR Písemné ověření - test
b Prokázat základní znalost zákonů týkajících se silniční nákladní dopravy z pozice dispečera Písemné ověření - test
c Prokázat znalost účelu a působnosti ATP, TIR Písemné ověření - test
d Prokázat detailní znalost nařízení č. 561/2006 ES, AETR a právních předpisů upravujících pracovní dobu zaměstnanců v silniční dopravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování silniční nákladní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních technických parametrů vozidel Písemné ověření - test
b Prokázat znalost základních přepravních prostředků v návaznosti na druhy nákladu Písemné ověření - test
c Vybrat vhodné vozidlo pro zadanou přepravu a náklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat trasu s ohledem na hospodárnost, prokázat znalost práce s mapovými podklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat základní druhy poplatků a vysvětlit způsoby jejich placení a registrace Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost dopravní infrastruktury, dopravních omezení, časových zákazů jízd s ohledem na druh vozidel a povahu nákladu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit způsoby, jak minimalizovat nucené přejezdy vozidel bez nákladu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a řízení práce řidičů v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalifikaci řidiče pro zadaný druh přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout složení osádky Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit pracovní režim osádky vozidla pro zadanou přepravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a kontrola průběhu přeprav v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní způsoby koordinace a organizace přepravy Ústní ověření
b Definovat základní kontrolní body v průběhu přepravy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení, kontrola a vyhodnocování dokumentace v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat podklady z provedené přepravy za účelem fakturace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a vyhodnotit činnosti řidiče Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob ochrany životního prostředí a odstraňování škod vzniklých
při silniční dopravě s ohledem na ekologické požadavky
Ústní ověření
b Vysvětlit vliv výživy, vliv drog a alkoholu na činnost řidiče Ústní ověření
c Vysvětlit způsob předcházení úrazům, únavě a stresu Ústní ověření
d Vysvětlit nejčastější příčiny nehodovosti, materiální a finanční důsledky
nehodovosti a prevenci
Ústní ověření
e Uvést postup řešení dopravní nehody a poruchy vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Metodický pokyn pro ověřování ústním ověřením

Kompetence

- Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování vozidel v silniční dopravě - kritérium a

- Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě - kritérium d

- Řízení a kontrola průběhu přeprav v silniční nákladní dopravě - kritéria a, b

V kritériu hodnocení b) se základními kontrolními body v průběhu přepravy rozumí např. příjezd, nakládka, odjezd, překročení hranic, nalodění atd.

- Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritéria a, b, c, d, e

Uchazeč bude postupně odpovídat na otázky formulované zkušební komisí dle jednotlivých bodů.

 

Metodický pokyn pro ověřování písemným ověřením - testem

Kompetence

- Orientace v předpisech týkajících se obchodních a závazkových vztahů v silniční nákladní dopravě - kritériia a, b, d

- Orientace v předpisech týkajících se silniční nákladní dopravy - kritériia a, b, c

- Organizování silniční nákladní dopravy - kritériia a, b

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. V případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

  • Pro každé kritérium existuje minimálně 10 unikátních otázek

C. Pro jednotlivé vygenerované testy:

  • Test se skládá z 25 náhodně generovaných otázek
  • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u něhož je test způsobem ověření, alespoň 3 otázky

D. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

  • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

U kompetence Organizování silniční nákladní dopravy:

- kritérium a, je třeba zaměřit se zejména na technické parametry, např.max. šířka, délka, hmotnost, kategorie vozidel – cisterny, isoterm, chladírenský návěs

- kritérium b, jsou vyžadovány znalosti především (palety, gitterbox, kusové zásilky, sypké materiály, kapaliny, potraviny, živá zvířata)

 

Zájemce o autorizaci je povinen předložit autorizujícímu orgánu, spolu se žádostí o autorizaci, soubor testových otázek.

 

Metodický pokyn pro ověřování písemným a ústním ověřením

Kompetence

- Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě - kritérium b

  • v kritériu hodnocení b) se poplatky rozumí např. mýtné systémy, ekozóny, trajekty, eurotunel, RO-LA, eko-daň, atd.

- Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě - kritérium c

Uchazeč nejprve písemně odpoví na dané otázky a následně ústně případně doplní písemnou odpověď a zodpoví další doplňující otázky zkušební komise.

 

Metodický pokyn pro ověřování praktickým předvedením a ústním ověřením

Kompetence

- Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování vozidel v silniční dopravě - kritérium b

- Kalkulace ceny přepravy - kritéria a, b

- Orientace v předpisech týkajících se obchodních a závazkových vztahů v silniční nákladní dopravě - kritérium c

- Orientace v předpisech týkajících se silniční nákladní dopravy - kritérium d

- Organizování silniční nákladní dopravy - kritérium c

- Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě - kritérium a

- Organizace a řízení práce řidičů v silniční nákladní dopravě - kritéria a, b, c

- Vedení, kontrola a vyhodnocování dokumentace v silniční nákladní dopravě - kritérium a

Autorizovaná osoba vypracuje zadání případové studie v min. 10 variantách. Uchazeč si před zahájením zkoušky vylosuje 1 zadání.

Úloha bude definovaná zejména následujícími parametry: trasa, druh nákladu, množství.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČESMAD BOHEMIA

PAP TRUTNOV, s. r. o.

Institut silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA, s. r. o.

SŠ automobilní Holice