Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Dispečer silniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování vozidel v silniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jakými způsoby se získávají a sjednávají zakázky pro vytěžování vozidel v silniční dopravě Ústní ověření
b Sjednat zakázku pro vytěžování vozidel v silniční dopravě a vypracovat návrh přepravní smlouvy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kalkulace ceny přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nákladových položek při tvorbě ceny přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat cenovou nabídku pro konkrétní trasu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech týkajících se silniční osobní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti zákona č. 194/2010 Sb., nařízení EU č. 1370/2007 a nařízení EU č. 181/2011 Písemné ověření - test
b Prokázat základní znalost zákona č. 111/1994 Sb., č. 247/2000 Sb. a č. 361/2000 Sb. z pozice dispečera Písemné ověření - test
c Prokázat znalost účelu a působnosti vyhlášky č. 175/2000 Sb. a č. 122/2014 Sb. Písemné ověření - test
d Prokázat detailní znalost nařízení č. 561/2006 ES. a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., vyhlášky č.478/2000 a AETR Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování silniční osobní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy přeprav v osobní dopravě Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit specifika jednotlivých druhů přeprav Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přepravy v silniční osobní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat trasu s ohledem na hospodárnost přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat základní druhy poplatků a vysvětlit způsoby jejich placení a registrace Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti dopravní infrastruktury a dopravních omezení s ohledem na druh vozidla Písemné a ústní ověření
d Navrhnout způsob přepravy osob s co nejmenším počtem vozidel u pravidelné a dálkové přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a řízení práce řidičů v silniční osobní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsopb plánování využití řidičů a vozidel Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit způsob organizace práce v různých režimech přepravy Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady pro optimální využití řidičů v pravidelné dopravě Písemné a ústní ověření
d Sestavit návrh přepravního plánu a plán směn Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení, kontrola a vyhodnocování dokumentace v silniční osobní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní dokumenty spojené s přepravou osob Písemné a ústní ověření
b Vyplnit dokumenty spojené s přepravou osob Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a vyhodnotit dokumenty spojené s realizovanou přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit způsob evidence dokumentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyhodnocování kontrol práce řidičů, stížností a reklamací v silniční osobní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy a obsah kontrol Písemné a ústní ověření
b Vyhodnotit externí kontroly, stížnosti a reklamace a navrhnout příslušná řešení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční osobní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob ochrany životního prostředí a odstraňování škod vzniklých
při silniční dopravě s ohledem na ekologické požadavky
Ústní ověření
b Vysvětlit vliv výživy, vliv drog a alkoholu na činnost řidiče Ústní ověření
c Vysvětlit způsob předcházení úrazům, únavě a stresu Ústní ověření
d Vysvětlit nejčastější příčiny nehodovosti, materiální a finanční důsledky
nehodovosti a prevenci
Ústní ověření
e Uvést postup řešení dopravní nehody a poruchy vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Metodický pokyn pro ověřování ústním ověřením

Kompetence

- Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování vozidel v silniční dopravě - kritérium a

- Organizování silniční osobní dopravy - kritérium b

- Vedení kontrola a vyhodnocování dokumentace v silniční osobní dopravě - kritérium d

- Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční osobní dopravě - kritéria a, b, c, d, e

Uchazeč bude postupně odpovídat na otázky formulované zkušební komisí dle jednotlivých bodů.

 

Metodický pokyn pro ověřování písemným ověřením - testem

Kompetence

- Orientace v předpisech týkajících se silniční osobní dopravy - kritéria a, b, c

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. V případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

  • Pro každé kritérium existuje minimálně 10 unikátních otázek.

C. Pro jednotlivé vygenerované testy:

  • Test se skládá z 15 náhodně generovaných otázek.
  • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u něhož je test způsobem ověření, alespoň 3 otázky.

D. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

  • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Zájemce o autorizaci je povinen předložit autorizujícímu orgánu, spolu se žádostí o autorizaci, soubor testových otázek.

 

Metodický pokyn pro ověřování praktickým předvedením

Kompetence

- Posuzování a vyhodnocování kontrol práce řidičů, stížností a reklamací v silniční osobní dopravě - kritérium b

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 výkazů externích kontrol. Výkazem externí kontroly se rozumí např. výkaz kontroly Dopravního úřadu a Státního úřadu inspekce práce. Uchazeč si vylosuje jeden výkaz externí kontroly. Uchazeč prokáže své znalosti tím, že vysvětlí/obhájí jím navrhované řešení u vylosovaného výkazu.

 

Metodický pokyn pro ověřování písemným a ústním ověřením

Kompetence

- Organizování silniční osobní dopravy - kritérium a

- Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přepravy v silniční osobní dopravě - kritéria b, c

  • v kritériu hodnocení b) se poplatky rozumí např. mýtné systémy, ekozóny, daně z obratu, trajekty, atd.

- Organizace a řízení práce řidičů v silniční osobní dopravě - kritéria a, b, c

- Vedení, kontrola a vyhodnocování dokumentace v silniční osobní dopravě - kritérium a

- Posuzování a vyhodnocování kontrol práce řidičů v silniční osobní dopravě - kritérium a

Uchazeč nejprve písemně odpoví na dané otázky a následně ústně případně doplní písemnou odpověď a zodpoví další doplňující otázky zkušební komise.

 

Metodický pokyn pro ověřování praktickým předvedením a ústním ověřením

Kompetence

- Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování vozidel v silniční dopravě - kritérium b

- Kalkulace ceny přepravy - kritéria a, b

- Orientace v předpisech týkajících se silniční osobní dopravy - kritérium d

- Organizace a řízení práce řidičů v silniční osobní dopravě - kritérium d

- Vedení, kontrola a vyhodnocování dokumentace v silniční osobní dopravě - kritérium b, c

Autorizovaná osoba vypracuje zadání případové studie v minimálně 10 variantách, z toho minimálně 5 bude souviset s linkovou dopravou a minimálně 5 s příležitostnou dopravou. Uchazeč si zvolí zda bude řešit případovou studii z linkové nebo příležitostné dopravy a před zahájením zkoušky si vylosuje 1 zadání dle vybraného zaměření.

Úloha bude definovaná zejména následujícími parametry: trasa, počet cestujících a kategorie cestujících.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČESMAD BOHEMIA

Institut silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA, s. r. o.

PROBO BUS, a. s.

SŠ automobilní Holice