Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Nábytkářský truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro povrchovou úpravu nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodané aplikační předpisy pro povrchovou úpravu nábytkových dílců danou nátěrovou hmotou v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technických listech a popsat kódy nátěrových hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Spouštění a základní nastavování navalovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a nastavit funkční části navalovacího stroje tak, aby nedošlo k poškození stroje, především nanášecího válce Praktické předvedení a ústní ověření
b Spustit navalovací stroj Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navalování povrchů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás navalovacího stroje Praktické předvedení
b Nanést potřebné množství základové ultrafialovým zářením (UV) vytvrzující nátěrové hmoty podle zadání, včetně vytvrzení UV lampou Praktické předvedení
c Zkontrolovat nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení základové nátěrové hmoty Praktické předvedení
d Vyměnit základovou nátěrovou hmotu za vrchní Praktické předvedení
e Nanést potřebné množství vrchní UV vytvrzující nátěrové hmoty podle zadání, včetně vytvrzení UV lampou Praktické předvedení
f Zkontrolovat povrchově upravený nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení nátěrové hmoty na povrch dílce, odstínu a lesku podle připraveného referenčního vzorku a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a údržba navalovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat navalovací zařízení před provedením pracovní operace, zejména těsnost a kryt UV lampy Praktické předvedení
b Provést udržbu navalovacího zařízení po provedené činnosti, zajistit čistotu válců a dráhy, otření UV lampy, oddálení válců od sebe a zapsat případné závady Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po ukončení práce Praktické předvedení
b Popsat odpady vzniklé při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
c Popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení probíhá při úpravě nábytkových dílců za použití základové a vrchní ultrafialové (UV) vytvrzovací nátěrové hmoty a různých druhů podkladových materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska – MDF, tvrdá dřevovláknitá deska – HDF, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska – DTD, laminovaná deska DTD), a to s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu UV vytvrzujících nátěrových hmot na nábytkový dílec. Není nutné vyrábět všechny dílce pro celý výrobek. Je zapotřebí použít několik materiálů různých druhů a tlouštěk (18, 20, 22, 25, 30 mm) tak, aby uchazeč prokázal schopnost seřizování stroje v závislosti na tlouštce materiálu.

 

Uchazeče před zkouškou autorizovaná osoba seznámí se stroji, na nichž bude probíhat ověřování kritérií hodnocení.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

  • povrchovou úpravu nábytkového dílce z MDF, HDF a laminované DTD pigmentovou UV, vytvrzující nátěrovou hmotou
  • povrchovou úpravu nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky transparentním UV, vytvrzujícím lakem

Od každého typu materiálu uchazeč vyrobí podle zadání autorizované osoby dva kusy různé tloušťky.

 

Kontrolu provede autorizovaná osoba měřením a vizuálním posouzením každého dokončeného dílce.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

EMBRE s. r. o.

Jitona a. s., Klatovy