Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Mechanik hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci a modelu dechového hudebního nástroje podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s normami a technickou dokumentací pro výrobu dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostikování závad dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat závadu v montáži a seřízení zadaného dechového hudebního nástroje a doporučit postup jejího odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha strojů a zařízení na výrobu součástí hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nástroje, stroje, zařízení na výrobu součásti zadaného hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat geometrii řezného nástroje Ústní ověření
c Popsat používané automatizované stroje a zařízení na výrobu dechových hudebních nástrojů Ústní ověření
d Popsat způsoby běžné kontroly strojů, zařízení a nástrojů na výrobu dechových hudebních nástrojů a provést jejich údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit a předvést pracovní postupy při opracování materiálů na výrobu součásti zadaného hudebního nástroje ručními nástroji Praktické předvedení
f Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování materiálů a předvést řezání, vrtání, broušení, leštění Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP a PO při práci s ručními nástroji, na strojích a zařízení a manipulaci s materiály a nástroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové a dekorativní úpravy dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup povrchové a dekorativní úpravy zadaného dechového hudebního nástroje Ústní ověření
b Popsat používané dekorativní úpravy (rytiny, lakování) dechových hudebních nástrojů Ústní ověření
c Provést povrchovou úpravu předloženého dechového hudebního nástroje nebo jeho dílu Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO při povrchových a dekorativních úpravách dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ladění a seřizování dechových hudebních nástrojů Ústní ověření
b Seřídit předložený dechový hudební nástroj - přezkoušet a odstranit nedostatky v montáži dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu dechového hudebního nástroje, tj finální podobu výrobku a nehratelnost výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování součástí dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvarování kovových součástí dechových hudebních nástrojů za pomoci olova Ústní ověření
b Popsat technologii kovotlačení Ústní ověření
c Provést střih plechu, ohýbání a pájení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO při tvarování součástí dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyrovnání jednotlivých dílů dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seřízení opotřebením poškozené mechaniky zadaného hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a PO při opravách součástí dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování součástí dechových hudebních nástrojů a jejich montáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž mechaniky a vyčistění zadaného dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést sesazení mechaniky, montáž zadaného dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP při demontáži, sestavování součástí a montáži dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní pracovní oděv a obuv vyhovující dle požadavků BOZP.

 

Pro ověřování kritérií hodnocení u odborných kompetencí

 

- Obsluha strojů a zařízení na výrobu součástí hudebních nástrojů

- Diagnostikování závad dechových hudebních nástrojů

- Povrchové a dekorativní úpravy dechových hudebních nástrojů

- Seřizování dechových hudebních nástrojů

- Opravy dechových hudebních nástrojů

- Sestavování součástí dechových hudebních nástrojů a jejich montáž

 

bude zkoušejícím vybrán a zadán jeden hudební nástroj ze skupiny: klarinet, saxofon, trubka.

 

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při hodnocení splnění kritérií hodnocení bude posuzováno jejich precizní provedení, manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ISŠ-Houslařská škola Cheb

Jakeš Jaroslav - OSVČ

Amati - Denak, s. r. o.