Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik dispečer
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení provozní dokumentace sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy provozní dokumentace sklářské výroby Ústní ověření
b Vyhotovit provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
c Vést provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
Je třeba split všechna kritéria.
4

Dispečerské řízení sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit činnosti navazujících procesů ve sklářské výrobě za účelem odevzdání zadaného výrobku dle plánu a ve správné struktuře na sklad výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat naplňování operativních a expedičních plánů zadaného sklářského procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat výrobní zařízení pro zadaný typ sklářského výrobku Ústní ověření
b Určit vhodný typ výrobního zařízení pro zadaný proces sklářské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy operativních plánů sklářské výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat naplňování operativního plánu u konkrétního sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit databázi naplňování výrobních kapacit u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení
b Koordinovat výrobní činnosti u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit operativní plán zadaného sklářského výrobku s ohledem na provázanost dílčích procesů jako jsou kapacity v oblasti lidských zdrojů a množství dostupných surovin a materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy: výrobní a pracovní kapacita, normy spotřeby času Ústní ověření
b Určit optimální využití výrobních a pracovních kapacit na zadaném sklářském pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5214&kod_sm1=35).

Vstupním požadavkem pro tuto PK je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

U kompetencí Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium a); Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium a), b); Sestavování operativních plánů sklářské výroby, kritérium a) autorizovaná osoba určí typ sklářského výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

 

U kompetencí Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla, kritérium c); Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium b) autorizovaná osoba určí konkrétní proces ve sklářské výrobě, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

 

U kompetence Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b) autorizovaná osoba určí konkrétní sklářské pracoviště, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

 

U kompetencí Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium a), b); Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium b); Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b) autorizovaná osoba připraví modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

SPŠKS v Karlových Varech

Vyšší odborná a střední odborná škola sklářská, Nový Bor

Royal Glass Bohemia, s. r. o.