Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik dispečer
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy provozní dokumentace sklářské výroby Ústní ověření
b Vyhotovit provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
c Vést provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dispečerské řízení sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní výrobní celky ve sklářské výrobě za účelem odevzdání zadaného výrobku podle plánu a ve správné struktuře do skladu výrobků Ústní ověření
b Popsat sledování operativních a expedičních plánů zadaného sklářského procesu Ústní ověření
c Předvést způsoby dispečerského řízení formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat výrobní zařízení pro zadaný typ sklářského výrobku Ústní ověření
b Určit technologii výroby a zušlechťování daného sklářského výrobku a správně ho zařadit do toku výrobního procesu. Ústní ověření
c Stanovit výrobní zařízení pro ruční výrobu užitkového skla v rámci modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy operativních plánů sklářské výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat naplňování operativního plánu u konkrétního sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit databázi naplňování výrobních kapacit u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení
b Koordinovat výrobní činnosti u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v technologickém toku sklářské výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit operativní plán zadaného sklářského výrobku s ohledem na provázanost dílčích procesů, jako jsou kapacity v oblasti lidských zdrojů a množství dostupných surovin a materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy: výrobní a lidská kapacita, normy spotřeby času Ústní ověření
b Určit optimální využití výrobních a lidských kapacit na zadaném sklářském pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-dispecer#zdravotni-zpusobilost).

 

U kompetence Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium a); u kompetence Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium a) b); u kompetence Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); u kompetence Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium a), b); u kompetence Sestavování operativních plánů sklářské výroby, kritérium a); autorizovaná osoba určí typ sklářského výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

 

U kompetencí Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla, kritérium b), c); u kompetence Vedení provozní dokumentace sklářské výroby, kritérium b), c); u kompetence Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium b); autorizovaná osoba určí konkrétní proces ve sklářské výrobě, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

U kompetence Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b) autorizovaná osoba určí konkrétní sklářské pracoviště, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

U kompetencí Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium a), b), c); Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium b); Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b); Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium c) autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci. Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu sklářské výroby.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technologie skla nebo technologie silikátů se zaměřením na výrobu skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.

  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti technologie skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.

  4. Profesní kvalifikace 28-067-M Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti sklářské výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC a nainstalovaným kancelářským SW a tiskárnou

  • Pracoviště umožňující provedení praktické části zkoušky, tj. vybavený sklářský provoz s přístupem k jednotlivým procesům, jako jsou tavení skloviny /tavicí agregát nebo tavicí vanová pec připojená na měřicí a regulační techniku/, zařízení pro chlazení skla, zušlechťování skla a další podle zaměření výroby a místa provedení zkoušky

  • Sklářské suroviny a materiál pro vykonání zkoušky

  • Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace pro sklářskou výrobu (v min. počtu 3 kusy)

  • Podklady pro zpracování operativního plánu výroby; podklady pro zajištění personálních a výrobních kapacit v rámci ruční výroby užitkového skla

  • Výkresová dokumentace pro sklářskou výrobu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov

Glassschool, Nový Bor

Firma Pačinek Glass