Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství
Platnost standardu: Od 12.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení výrobního procesu na extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický proces extruze Ústní ověření
b Popsat funkci extruderu a jeho části Ústní ověření
c Nastavit výrobní proces extruderu podle zadané specifikace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení procesu extruze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit zadání výrobní receptury do ovládacího panelu Praktické předvedení
b Spustit výrobní proces extruze Praktické předvedení
c Sledovat výrobní proces extruze, v případě odchylky od stanovených hodnot ho korigovat Praktické předvedení
d Vyjmenovat důvody pro zastavení extruderu a popsat správné zastavení stroje Ústní ověření
e Uvést příklad použití komponentu, kterým se může výrazně ovlivnit pevnost a soudružnost extrudovaných potravin nebo krmiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování kvality výstupu z extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést způsob odběru vzorku výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky posoudit výrobek a podle výsledků upravit parametry nastavení extruderu; vysvětlit příčiny vzniku vad výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit laboratorní výsledky, případně upravit parametry nastavení extruderu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP a PO při práci na extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat při práci na extruderu předepsaný pracovní oděv a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Vyjmenovat zásady BOZP a PO na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování správné výrobní praxe při práci na extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat a vysvětlit zásady osobní hygieny a hygieny provozu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Sanitovat extruder podle návodu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mistr-v-potravinarstvi-a-#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetence Nastavení výrobního procesu na extruderu probíhá zkoušení až do iniciace výrobní linky.

Při ověřování kompetence Sledování kvality výstupu z extruderu se posuzuje vzhled výrobku (tvar, velikost, konzistence, barva) a u případných zjištěných vad uvede uchazeč příčiny jejich vzniku.

Kompetence Dodržování zásad BOZP a PO při práci na extruderu se ověřuje v průběhu celé zkoušky.

U kompetence Dodržování správné výrobní praxe na extruderu kritérium b) bude využit návod na sanitaci extruderu v konkrétním provozu.

Uchazeč si ke zkoušce donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Svaz průmyslových mlýnů ČR

Unie výrobců krmiv pro domácí zvířata