Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Technik v potravinářství a krmivářství
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění laboratorních zkoušek surovin, meziproduktů a výrobků v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit právními předpisy stanovené parametry kvality a zdravotní nezávadnosti surovin a výrobků v mlýnské výrobě (nebezpečí fyzikální, chemické a biologické kontaminace) na předloženém 1 vzorku pšenice a 1 vzorku hladké mouky a 2 příkladech kontaminací z praxe Ústní ověření
b Navážit vzorek pšenice a vzorek mouky pro provedení analýz podle stanovených kontrolních postupů a laboratorních metod podle platných právních předpisů a technických norem Praktické předvedení
c Provést smyslové posouzení předloženého vzorku suroviny, dále navážit potřebné množství vzorku a provést stanovení vlhkosti, příměsí a nečistot podle platných právních předpisů a technických norem Praktické předvedení
d Provést smyslové hodnocení předloženého výrobku a stanovení kvalitativních parametrů na NIR analyzátoru podle interního postupu Praktické předvedení
e Provést zkoušku na vybraném reologickém přístroji podle interního postupu Praktické předvedení
f Navrhnout nápravná opatření v případě nedodržení CCP (kritických kontrolních bodů) v parametrech vlhkost a zaznamenat je do provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhodnotit naměřená data z provedených analýz surovin a výrobků podle stanovených kritérií kvality a zdravotní nezávadnosti Praktické předvedení a ústní ověření
h Pořídit záznam naměřených dat do připraveného formuláře Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odběr a archivace vzorků v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit metodiku vzorkování surovin a výrobků podle platných technických norem Ústní ověření
b Vysvětlit zásady při archivaci vzorků výrobních šarží surovin, meziproduktů a výrobků Ústní ověření
c Připravit a označit posuzovaný vzorek pšenice pro uložení do archivu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ověřování měřidel a používaných metod zkoušení v mlýnské laboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřidla v dané mlýnské laboratoři z hlediska jejich ověřování a kalibrace podle platných právních předpisů, včetně kruhových testů podle doporučení výrobce přístroje Ústní ověření
b Provést ověření vlhkosti vzorku stanovené na vlhkoměru referenční metodou Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Ověřování účinnosti sanitace a provozní hygieny v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat místa v mlýnské výrobě z hlediska možné mikrobiologické kontaminace výrobku, kde je vhodné ověřovat účinnost sanitace kontrolními stěry Ústní ověření
b Odebrat vzorek stěru pro mikrobiologické vyšetření podle předloženého postupu Praktické předvedení
c Popsat místa a způsob odběru vzorku pitné vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP a PO v mlýnské laboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování BOZP a PO v laboratoři, kde probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit nebezpečí a postupy práce s nebezpečnými chemickými látkami (žíravinami) a jinými nebezpečnými materiály podle předložených bezpečnostních listů Ústní ověření
c Uvést zásady používání ochranného pracovního oděvu a ochranných pracovních prostředků pro pobyt v laboratoři i v mlýnském provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spolupráce při vytváření a udržování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin v mlýnské provozovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolní a kritické kontrolní body v mlýnském provozu a spolupráci při jejich stanovení Ústní ověření
b Popsat součinnost při zavádění nového výrobku a jeho výstupní dokumentaci Ústní ověření
c Popsat fungování systému rychlého varování a povinnosti při stahování výrobku z trhu Ústní ověření
d Na předložené příkladové studii, kde je uvedena část technologického procesu mlýna, popsat výrobní diagram a do uvedených tabulek zapsat analýzu nebezpečí a stanovit kritické kontrolní body Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením  (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-pro-kontrolu-jako#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů zajišťujících bezpečnost potravin, dodržování technologického postupu a dodržování zásad BOZP a PO.

Pro ověřování kompetence "Provádění laboratorních zkoušek surovin, meziproduktů a výrobků v mlýnské výrobě" si zkoušející připraví příkladovou studii, na které ověří kritéria f) a g).

Při ověřování kompetence "Dodržování zásad BOZP a PO v mlýnské laboratoři" kritéria a) uchazeč zkontroluje platnost revizních zpráv elektrických zařízení a prodlužovacích kabelů, umístění zařízení laboratoře a uložení nebezpečných chemických látek.

Pro ověřování kompetence "Spolupráce při vytváření a udržování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin v mlýnské provozovně" si zkoušející připraví příkladové studie pro ověřování kritéria d), které se ověřuje na vybraném provozním souboru mlýna:

  • příprava obilí před mletím

  • mlýnské zpracování

  • míchání a finální úprava výrobku

  • skladování, balení a expedice

Pracovní oděv si uchazeč přinese vlastní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Europasta SE

PENAM, a. s.

Svaz průmyslových mlýnů

SPŠ potravinářství a služeb, Pardubice