Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik pro recyklaci
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české a (implementované) legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatřídění odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů pro třídění, zpracování, využívání a recyklaci druhotných surovin ze stavebních a demoličních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologie pro zpracování stavebních a demoličních odpadů Ústní ověření
b Navrhnout rámcový technologický postup pro získání určených druhotných surovin z demoličních odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat hlavní technologické postupy při využití druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálech a odpadech na výstupu z technologických zařízení pro zpracování stavebních a demoličních odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní skupiny druhotných surovin ze zpracování stavebních a demoličních odpadů Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat vlastnosti a využití druhotných surovin ze stavebních a demoličních činností Písemné a ústní ověření
c Porovnat technické a ekonomické parametry předložených primárních a druhotných stavebních surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřitelné parametry hlavních druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů a způsob jejich dokumentace Písemné a ústní ověření
b Stanovit technické parametry pro předložené skupiny vytříděných druhotných surovin z demoličních odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Odebrat a vyhodnotit vzorek určené druhotné suroviny ze stavebních a demoličních odpadů a zpracovat jeho dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit předložené vzorky materiálů z recyklace podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zařazení vytříděných materiálů z recyklace podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat typické nepoužitelné a nebezpečné odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu recyklace stavebních a demoličních odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Ústní ověření
b Vyplnit předložený dokument pro demoliční akci Praktické předvedení
c Vyplnit doklady pro průběžnou evidenci převzatých druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu odeslaných k dalšímu zpracování, využití či k odstranění Praktické předvedení
d Popsat požadavky na dokumentaci shody u druhotných surovin z recyklace stavebních a demoličních odpadů Písemné a ústní ověření
e Popsat provozní dokumenty, normy a stavební deníky pro stavební a demoliční práce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných stavebních a demoličních odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typické nepoužitelné a nebezpečné stavební a demoliční odpady Písemné a ústní ověření
b Posoudit postupy a technologie odstraňování nepoužitelných a nebezpečných stavebních a demoličních odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit specifické ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými stavebními a demoličními odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování závad a plánování oprav technologických zařízení pro zpracování stavebních a demoličních odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o recyklační technologická zařízení a obsah provozních řádů Písemné a ústní ověření
b Určit provozně kritická místa a systém sledování a vyhodnocování provozních parametrů drtiče stavebních a demoličních odpadů z pohledu zajištění jakosti výstupních druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit plán revizí a oprav určeného technologického zařízení pro recyklaci odpadů ze stavebních a demoličních činností podle jeho operativního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu stavebních a demoličních odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky pro přepravu stanovených druhů druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit formulář pro sledování změřených a normovaných parametrů skladovaných druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů Praktické předvedení
c Vyhodnotit skladové podmínky pro druhotné suroviny ze stavebních a demoličních odpadů v určeném recyklačním zařízení z hlediska ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření, aby nedošlo ke smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu skladování a přepravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
c Řízení malého pracovního kolektivu pro jednoduché recyklační práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat české (a implementované) legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z firemních katalogů předepsané ochranné pomůcky pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracovánání odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč má střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v chemickém nebo stavebním nebo strojírenském nebo elektrotechnickém oboru vzdělání.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Zvláště při zohlednění specifického masivního pohybu stavebních a demoličních odpadů a vytěžovaných druhotných surovin, často na velké vzdálenosti.

Vhodné technologické, manipulační, logistické a ochranné prostředky bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

 

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institutu vzdělávání podnikatelů ve stavebním průmyslu

GEOtest Brno, a. s.

SUNEX, spol. s r. o.