Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik pro recyklaci
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české (a implementované) legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů pro třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní technologie pro zpracování odpadových pneumatik a pryží Ústní ověření
b Charakterizovat průměrné materiálové složení odpadových pneumatik a pryží Písemné a ústní ověření
c Zpracovat rámcový technologický postup mechanického zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálech a odpadech na výstupu z technologických zařízení pro zpracování odpadových pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhotné suroviny z mechanického zpracování odpadových pneumatik a pryží a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat materiálové výstupy z termického zpracování odpadových pneumatik a pryží Ústní ověření
c Navrhnout recyklační využití druhotných surovin ze zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřitelné parametry hlavních druhotných surovin a odpadů z recyklace odpadových pneumatik a pryží a způsob jejich dokumentace Písemné a ústní ověření
b Určit postup pro síťovací zkoušky gumového granulátu Praktické předvedení
c Provést odběr vzorků, měření parametrů frakcí a evidenci výsledků u gumového granulátu z odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit předložené vzorky materiálů z recyklace odpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zařazení vytříděných materiálů z recyklace podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu recycklace odpadových pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Ústní ověření
b Vyplnit doklady pro průběžnou evidenci převzatých pneumatik a pryží a materiálů z recyklačního procesu odeslaných k dalšímu zpracování, využití či k odstranění Praktické předvedení
c Popsat požadavky na dokumentaci shody u druhotných surovin z recyklace odpadových pneumatik a pryží Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovovaní a kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů z pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit nepoužitelné a nebezpečné odpady ze zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit postupy a technologie odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů ze zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit specifické ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými odpady z recyklace odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování závad a plánování oprav technologických zařízení pro zpracování odpadových pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o recyklační technologická zařízení a obsah provozního řádu Písemné a ústní ověření
b Provést diagnostiku a seřízení řezných orgánů technologického zařízení pro zpracování odpadových pneumatik Praktické předvedení
c Provést kontrolu procesu regulace energetického zatížení drticích strojů a navrhnout obsah plánované opravy Praktické předvedení
d Určit kritická místa v provozu určeného recyklačního zařízení z pohledu zajištění jakosti výstupů druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit plán revizí a oprav určeného technologického zařízení pro recyklaci odpadových pneumatik a pryží podle jeho operativního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky pro skladování a přepravu stanovených druhů druhotných surovin a odpadů z odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit formulář pro sledování změřených parametrů skladovaných druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení
c Vyhodnotit skladové podmínky pro druhotné suroviny z odpadových pneumatik a pryží v určeném recyklačním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům pracovního kolektivu specifické ochranné pomůcky pro BOZP při recyklaci odpadu a druhotných surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat české (a implementované) legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z firemních katalogů předepsané ochranné pomůcky při práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč má střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v chemickém nebo strojírenském oboru vzdělání.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Vhodné technologické, manipulační, logistické a ochranné prostředky bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

 

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků a parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin - SVDS

Montstav, s. r. o.

Infoservis