Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technolog recyklace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní strategické a legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a s druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zařazení odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů pro třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin z odpadních pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy odpadových pneumatik a pryží Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat typické materiálové složení odpadových pneumatik a pryží Písemné a ústní ověření
c Popsat základní technologie pro zpracování odpadových pneumatik a pryží Písemné a ústní ověření
d Navrhnout rámcový technologický postup zpracování odpadových pneumatik a pryží pro získání určité druhotné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálech a odpadech na výstupu z technologických zařízení pro zpracování odpadních pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní skupiny druhotných surovin vytvořených při zpracování odpadových pneumatik a pryží a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat materiálové výstupy z termického a mechanického zpracování odpadových pneumatik a pryží a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
c Navrhnout využití druhotných surovin vytvořených při zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat technické a ekonomické parametry předložených primárních a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin z odpadních pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřitelné parametry hlavních druhotných surovin a odpadů z recyklace odpadových pneumatik a pryží a způsob jejich dokumentace Písemné a ústní ověření
b Stanovit technické parametry pro předložené skupiny vytvořených druhotných surovin z odpadů pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odběr vzorků z recyklace odpadových gum a pryží, změřit parametry frakcí a zaevidovat výsledky u gumového granulátu z odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit postup pro síťovací zkoušky gumového granulátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit předložené vzorky materiálů z recyklace odpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout zařazení vytříděných materiálů z recyklace odpadů podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu recyklace odpadních pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah provozního řádu zařízení pro zpracování odpadů Písemné a ústní ověření
b Navrhnout stručný blokový popis technologie zpracování odpadů pneumatik a pryží pro účely provozního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci odpadů podle platné legislativy Ústní ověření
d Popsat požadavky na dokumentaci shody u druhotných surovin z recyklace odpadových pneumatik a pryží Písemné a ústní ověření
e Popsat provozní dokumentaci a deníky pro provoz zařízení na zpracování odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů z pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zkontrolovat kritéria volby technologické operace pro zpracování předloženého vzorku odpadů pneumatik a pryží z hlediska požadavků na kvalitu výstupních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat na předloženém vzorku materiálů, zda byl dodržen
předepsaný technologický postup pro separaci druhotných surovin a odpadů
Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit parametry pro nepoužitelné a nebezpečné odpady ze zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit a zkontrolovat postupy a technologie odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů ze zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit specifické osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro práci s nebezpečnými odpady z recyklace odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování závad a plánování oprav technologických zařízení pro zpracování odpadních pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o recyklační technologická zařízení a obsah provozních řádů Písemné a ústní ověření
b Určit rozsah a systém sledování a vyhodnocování provozních parametrů technologického zařízení z pohledu zajištění kvality výstupů druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit plán revizí a oprav určeného technologického zařízení pro zpracování odpadových pneumatik a pryží podle jeho operativního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku a seřízení technologického zařízení pro zpracování odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z odpadních pneumatik a pryží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky pro skladování a přepravu určených druhů druhotných surovin a odpadů z odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit formulář pro sledování změřených parametrů skladovaných druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit skladové podmínky pro druhotné suroviny z odpadových pneumatik a pryží v určeném recyklačním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit opatření k zamezení smíchání nebo znečištění druhotných surovin a odpadů v průběhu přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům pracovního kolektivu specifické OOPP pro BOZP při recyklaci odpadu a druhotných surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podnikovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z podnikové dokumentace předepsané OOPP při práci v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
d Navrhnout zásady BOZP pro mobilní drtič Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technolog-recyklace#zdravotni-zpusobilost).

Požadavky na uchazeče: uchazeč má střední vzdělání s maturitní zkouškou v chemickém nebo strojírenském oboru vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem v chemickém nebo strojírenském oboru vzdělání.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, odborné katalogy, firemní materiály).

Pro písemné ověřování jsou v rámci přípravy na zkoušku autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím hodnocení nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria hodnocení.

 

Praktické ověření proběhne v zařízení, jehož součástí je zpracování odpadových pneumatik a pryží.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Vhodné technologické, manipulační a logistické prostředky a OOPP bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin z odpadových pneumatik a pryží.

Dva až tři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků a parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování v celkovém počtu o jednom vyšším, než bude počet uchazečů tak, aby si každý uchazeč mohl vylosovat svoji variantu.

 

PC musí zajistit autorizovaná osoba, PC dodaný uchazečem není přípustný.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha 9

ANSELMO TECHNOLOGIES, s. r. o., Ostrava - Poruba

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha 2 (OSVČ)

Ing. Miroslav Jandík, specialista pryžových technologií, Zlín (OSVČ)

Ing. Milan Říha Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Sibřina (OSVČ)